Bloedsomloop (E0C03A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

 • 4.5 sp. Hart- en vaatpathologie: theoretische colleges (Budts Werner | Fourneau Inge | Janssens Stefan | Maleux Geert | Meuris Bart | Peerlinck Kathelijne | Van Cleemput Johan | Verhamme Peter | Vermeersch Pieter | Voigt Jens-Uwe | Willems Rik)

Colleges:

Semeiologie vaatpathologie (2u)

Semeiologie hartpathologie (2u)

Stolling, stollingsstoornissen, anti-aggregantia, anti-coagulantia (2u)

Veneuze trombo-embolie (1u)

Bloedingsneiging (1u)

EKG (5u)

Coronair lijden (2u)

Hypertensie (1u)

Hartfalen (2u)

Kleplijden en endocarditis (2u)

Pericard en primaire myocardaandoeningen (1u)

Congenitale hartafwijkingen (2u)

Cardiochirurgie (3u)

Occlusief lijden (perifeer, visceraal, extra-cranieel) (4u)

Aneurysmatisch lijden + dissectie (perifeer, aorta) (2u)

Veneus en lymfatisch lijden (2u)

Niet-atheromateuze vaatpathologie (1u)

Arteriële embolie (0.5u)

Vasospastische aandoeningen (0.5u)


Voorbereidende zelfstudiepakketten:

Cardiovasculair risico en preventie

Cardiovasculaire beeldvorming en labotesten

EKG

 • 2.1 sp. Hart- en vaatpathologie: klinische colleges (practicum)

Tijdens de practica zal ingegaan worden op volgende onderwerpen:

demonstratie anamnese vaatpathologie (2u)

oefening vasculair klinisch onderzoek (1u)

demonstratie anamnese hartziekten (2u)

hartauscultatie (computeroefening) en hemodynamica (4u)

inschatten van cardiovasculair risico, optimaliseren van het risicoprofiel en preventie (2u)

keuze van investigatie/beeldvorming – predictieve waarde van laboratoriumtesten (2u)

demonstratie van imaging (filmpjes) (2u)

EKG (4u)

Script Concordance Test HART-VAAT (1u)


Tijdens de probleemoplossende klinieken komen volgende onderwerpen aan bod:

Evaluatie van stollingsstoornissen, therapeutische en preventieve ontstolling (2u)

De coronaire atheromatose patiënt: preventie, risicostratificatie en gepersonaliseerde therapie (1.5u)

Het cardiochirurgisch proces (1.5u)

Syncope en hartkloppingen (1.5u)

Gevorderd hartfalen en harttransplantatie (1.5u)

Erfelijke hartziekten (1.5u)

Zwangerschap en hartziekten (1.5u)

Sport en hartziekten (1.5u)

Endocarditis (1u)

Klepgeruis (1u)

Arteriële insufficiëntie onderste ledematen ((differentieel) diagnostiek) (2u)

Aneurysmatisch lijden (risicobalansen) (2u)


Tijdens de patiëntgeoriënteerde klinieken wordt ingegaan op

Hartfalen patient: HF-REF of HF-PEF - Simulatiemodule op Toledo

(Kunst)kleppatiënt / endocarditis - Simulatiemodule op Toledo

Postoperatieve cardiale patient (1u) - Simulatiemodule op Toledo + contactmoment

Zaalronde pathologisch vasculair klinisch onderzoek (1u, per 24 studenten)

Zaalronde pathologisch cardiaal klinisch onderzoek (1u, per 24 studenten)


 • 0.4 sp. Bloedsomloop: casusgebaseerde integratieweek urgentie

Specifiek voor het onderdeel bloedsomloop:

- patiënt met thoracale pijn (coronair syndroom, dissectie, …) , patiënt met acute ischemie van het onderste lidmaat, patiënt met acute darmischemie, cardiogene shock, plotse dood, ruptuur van de aorta, …

Ook meer algemene urgentie-gerelateerde casussen zullen aan bod komen op de eerste dag van de casusgebaseerde urgentieweek.


Examenvorm

Type : Examen tijdens de examenperiode Evaluatievorm : Schriftelijk Vraagvormen : Meerkeuzevragen Leermateriaal : Geen

Alle OLA's worden geïntegreerd bevraagd in één schriftelijk examen dat de vorm van een Script Concordance Test aanneemt. Het aantal vragen per topic staat in verhouding tot het aantal studiepunten dat eraan verbonden is.

Ter informatie: Een script concordance test is een variant op een meerkeuzevragen-examen waarvan aangetoond is dat het enerzijds klinisch redeneren kan evalueren in een context van onzekerheid en anderzijds dat het expertise beloont. In concreto komt het hierop neer dat het antwoord dat de student vergeleken wordt met de antwoorden van een expertenpanel en dat de score afhangt van hoeveel experten voor dit antwoord hebben gekozen. Deze examenvorm benadert de realiteit van de klinische praktijk zeer goed. Tijdens een extra informatiemoment zal deze examenvorm grondig worden toegelicht.

Er worden geen deelvrijstellingen gegeven voor onderdelen van het thema.

Tips

(Klik hier om tips toe te voegen.)


- Zorg er vooral voor dat je goed alles begrijpt. Door de examenvorm heeft het geen zin om details te leren, maar kan je beter herhaaldelijk lezen en weten wanneer je wat moet doen (bv. bij arterieel lijden). ECG’s worden veelal geïntegreerd gevraagd.

- Het grote boek van ECG moet je zeker niet kopen, dit wordt niet gebruikt. Beter kan je de lessen volgen en daarbij goed noteren. Het boek van Vaat wordt wel gebruikt. Maar het voornaamste zijn zeker de lessen, steek niet te veel tijd in het boek.

- Probeer verder vooral geïntegreerd te leren, en als je bij iets denkt ‘oh dat hebben we bij een ander vak ook gezien’, kan je eventjes bij dat vak gaan kijken wat daar gezegd was. Je steekt beter je tijd in klinisch nadenken dan in details te leren.

- Tot slot: na het examen ga je waarschijnlijk een zeer onzeker gevoel hebben, je kan niet goed inschatten hoe je het ervan af gebracht hebt. Maar geen zorgen, de punten vallen meestal heel goed mee (al gaat het niet je hoogste punt ooit zijn, beter dan een 16 halen is echt heel moeilijk).

- Het boek: ‘ECG uit het hoofd’ is te uitgebreid. Een deel heeft vorig jaar het boek ‘Snelle interpretatie van ECG’s’ gebruikt. Dit boek is niet goed als naslagwerk, maar wel om de basisinzichten te snappen.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Samenvattingen '15 - '16


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen '16-'17

Casus 1: pt die behandeld wordt voor VKF, op spoed met intoxicatie

je denkt aan digitalisintoxicatie: je verneemt dat hij alles geel zie

je denkt aan flecaïnide intoxicatie: je verneemt oedemen

je denkt aan diltiazem intoxicatie, je verneemt constipatie

Casus 2: 30j vrouw met zwelling onderbeen

je denkt veneuze insufficiënte, je verneemt moeder van 3 kinderen

Casus 3: pijn thv hallux

je denkt ingegroeide teennagel, je verneemt dat de pijn enkel ‘s nachts optreedt

je denkt veneuze insufficiëntie, je verneemt dat het betert bij ‘s avonds wisselbaden nemen

Casus 4: patiente met epistaxis

je denkt aan von Willebrand ziekte, en je verneemt dat haar vader proteïne C deficiëntie heeft

je denkt aan von Willebrand ziekte dat er diffuse petechiën zijn thv mondmucosa (?)

Casus 5: ECG op spoed met maar 3 afleidingen: I, II en III storing treedt op

je denkt aan slechte connectie thv R arm, je verneemt afleiding I en III afwijkingen

je denkt door spierspanning van de patiënt, je verneemt dat het maar op 2 afleidingen voorkomt

je denkt aan slechte connectie thv…, je verneemt dat het op alle afleidingen te zien is

Casus 6: pijn in de benen

je denkt gonartrose, je verneemt dat het niet betert bij stilstaan

je denkt claudicatio intermittens, en je verneemt dat het beter is bij voorover leunen op winkelkarretje

Casus 1: pt 30j met dyspnoe en je denkt aan longembool

je verneemt dat de patiënt een spiraaltje heeft

je verneemt dat de patiënt een progesterone pil neemt

je verneemt dat de patiënt een oestrogeenpil van de 3e generatie neemt

je verneemt dat de moeder van de pt gekend is met antifosfolipidensyndroom

je verneemt dat de pt hemofilie heeft

je verneemt dat de pt factor V leiden heeft

Casus 2: man, …????

je denkt aan 3e graads AV blok, je verneemt dat de patiënt een transpositie van de grote vaten heeft

Je denkt aan coarctatio aortae, je verneemt dat de liespulsaties minder goed voelbaar zijn

je denkt aan een ASD, je verneemt dat de longdrukken normaal zijn en het rechter gedilateerd is


Casus 3: man 32 jaar met aangeboren hartafwijking, hij weet niet precies meer wat maar weet dat het iets met zijn grote vaten te maken had. Je denkt aan transpositie van de grote vaten

Je verneemt dat de man een sternotomie litteken heeft

Je verneemt dat er een dubbele disconcordantie is

Je verneemt dat de patiënt nooit geopereerd geweest

Casus 4: Je hebt een ECG genomen, maar er is een storing.

Je denkt dat dit veroorzaakt wordt door de tremor van de patiënt, je verneemt dat het gaat om een 50Hz fibrillatie in alle afleidingen

Je denkt aan interferentie van een ander apparaat, je verneemt dat het slechts op enkele afleidingen aanwezig is

Je denkt aan het niet goed vast zitten van een elektrode, je verneemt dat het slechts op enkele afleidingen aanwezig is

Casus 5: Je bent spoedarts, je neemt een dringend ECG af met enkel afleidingen I,II,III, je ziet op 2 afleidingen aberraties

Je denkt dat er een probleem is met de elektrode op de re arm, je verneemt dat de aberraties zijn op afleiding II en III, niet op afleiding I

Je denkt dat er een probleem is met de elektrode op de li arm, je verneemt dat de aberraties zijn op afleiding II en III, niet op afleiding I

Je denkt dat er een probleem is met de elektrode op het li been, je verneemt dat de aberraties zijn op afleiding I en II, niet op afleiding II

Casus 6: ECG

je denkt aan brugada syndroom en verneemt volgend ECG (was een Brugada syndroom)

je denkt aan totaal AV blok en verneemt volgend ECG (was een 2e graads AV blok)

je denkt aan indigestie voedsel en verneemt volgend ECG (was een inferior infarct)

Casus 7: verhaal van zieke vrouw

je denkt aan infectieuze endocarditis en ze staat al enkele weken onder AB voor een tandabces

als je denkt aan een thrombose op de pulmonalis en je verneemt dat het klepgeruis bij vorige luisterbeurt afwezig was

Casus 8: ECG

je wil flecainide geven en verneemt volgend ECG (was ventrikeltachycardie)

je wil amiodarone geven en verneemt volgend ECG

je wilt adenosine geven en verneeemt volgend ECG (was small QRS tachycardie DD/ AVNRT AVRT)

Casus 9: gezwollen been

als je denkt aan veneuze insufficiëntie en verneemt dat er nergens varices zichtbaar zijn

als je denkt aan veneuze insufficiëntie en verneemt dat ganse familie langs moederszijde forse spataders hebben

als je denkt aan veneuze insufficiëntie en verneemt dat het been warm is

Casus 10: ulcera

als je denkt aan neurogeen ulcus en verneemt dat het zeer pijnlijk is

als je denkt aan veneus ulcus en verneemt dat het onder de mediale malleolus ligt

als je denkt aan arterieel ulcus en verneemt dat het ulcus veel vocht produceert

Casus 10: oedeem

als je denkt aan lipoedeem en verneemt dat het unilateraal is als je denkt aan lymfoedeem en verneemt dat het been zeer gevoelig is bij aanraking - patiënten met lymfoedeem hebben zelden pijnklachten ( wel zwaartegevoel en drukkingsgevoel)

als je denkt aan veneus oedeem en verneemt dat het non-pitting is

Casus 11: bijwerkingen door overdosis

als je denkt aan hyperthyroïdie en verneemt dat patiënt amiodarone neemt

als je denkt aan overdosis flecainide en verneemt dat er metaalsmaak is

als je denkt aan digitalis en verneemt misselijkheid

Casus 12: acute ischemie

als je denkt aan verdere follow up met angio MR en je verneemt dat patiënt tenen niet meer kan bewegen -- paralyse dus meteen naar OK, MR ook niet direct beschikbaar. inderdaad ! want is niet- viabel en dus direct operatietafel, beeldvorming doen als wel viabel.

als je denkt aan toediening LMWH en verneemt dat de pijn al iets beter gaat en dat de patiënt je aanrakingen nog voelt en dat hij zijn tenen lichtjes kan bewegen + ? erna OAC ? Waarom plus? Ik denk aan 0 omdat je sws bij acute ischemie LMWH heparine gaat toedienen.

als je denkt aan follow up CT angio en verneemt dat er trage capillaire refill is

Casus 13: claudicatio

als je schrik hebt dat je de patiënt moet waarschuwen voor amputatie en verneemt dat het gaat om claudicatio intermittens - ( 1-2% kans op amputatie bij lange termijn claudicatio, dus hier misschien zelfs - - ?)

als je schrik hebt dat je de patiënt moet waarschuwen voor mogelijke amputatie en verneemt dat er necrose is van 2 tenen ++

als je schrik hebt dat je de patiënt moet overtuigen voor een operatie en verneemt dat het gaat om claudicatio intermittens -- want claudicatio is zelflimiterend, revascularisatie is een kwestie van comfort. Dan zou ik geen -- zeggen maar eerder - aangezien de kans nog steeds bestaat dat er achteraf, bij blijvend bestaan van klachten (na medicatie en looptraining) een ingreep wordt gedaan


Casus 14: claudicatio.

als je denkt aan statine op te starten en verneemt dat enkeldruk in rust normaal is ++ voor cardiovasculaire preventie ⇒ dan is het 0 aangezien je het sowieso gaat doen en dus de bijkomende info geen invloed heeft op je geplande interventie, niet? inderdaad, daar had ik niet aan gedacht

als je … en verneemt dat enkeldruk in rust normaal is

Casus 15: 180/110, vrouw 80 jaar

als je denkt aan antihypertensiva op te starten en patiënt heeft geen klachten van hypertensie

als je denkt aan essentiële hypertensie en pt had al klachten van hypertensie tijdens eerdere zwangerschap

Casus 16: vrouw onwel als je denkt aan acuut coronair syndroom en verneemt dat ECG normaal is en troponines licht gestegen zijn

Casus 17: angor abdominalis

als je denkt aan angor abdominalis en verneemt epigastrische souffle

als je denkt aan angor abdominalis en pijn wordt erger 30 min na eten

als je denkt aan angor abdominalis en verneemt dat patiënt ook regelmatig moet braken

Casus 18: patiënt op spoed

als je denkt aan aorta dissectie en RX thorax is normaal - normaal aortaschaduw te zien


Casus 19: vrouw (30 jaar)

als je denkt aan pulmonalisklepstenose en verneemt 2e ICR links een ejectieklik

Je denkt aan aortastenose en verneemt een systolisch hartgeruis


Casus 20: zieke vrouw, had 2 weken geleden griep, nu pijn in rechter hypochonder en dyspnee ...

als je wilt afwachten en temperatuur in de gaten houden als je verneemt dat CRP zeer fors gestegen is

Casus 21. vrouw, 80, met aortastenose (zonder symptomen/last) bedoelen ze hier wel de aortaklep?

als je denkt aan een urgente aortavervanging en je verneemt dat er geen coronaire insufficiëntie is.

als je denkt aan een urgente aortavervanging en je verneemt dat ze een gemetastaseerde longtumor heeft

als je denkt aan een urgente aortavervanging en je verneemt dat de drukken over de aorta bij niet te meten zijn (of zoiets)

Casus 22. vrouw met zeer vage klachten

als je denkt om af te wachten en goed te monitoren en je verneemt dat het CRP erg gestegen is.

casus 23. een 56 jarige man wordt sinds jaren succesvol behandeld met amlodipine voor arteriële hypertensie. Hij maakte 2 jaar geleden een hartinfarct door zonder myocardverlies dankzij snelle primaire coronaire interventie. Hij vermeldt de laatste weken licht toegenomen malleolaire oedemen en beweert wat minder fit te zijn bij inspanning.

een diureticum aan de onderhoudsmedicatie wil toevoegen en je verneemt dat zijn lichaamsgewicht onveranderd is gebleven en dat er geen gestuwde halsvenen zijn bij klinisch onderzoek amlodipine wil vervangen door een antihypertensivum van een andere klasse’ en je verneemt dat echocardiografie geen argumenten voor systolische dysfunctie toont

de patiënt compressiekousen laat dragen en het lichaamsgewicht wil opvolgen’ en je verneemt dat er geen voorgeschiedenis van veneuze insufficiëntie is

Casus 24: Man van 42 op de spoedgevallendienst met een verhaal van palpitaties. De palpitaties stopten spontaan net voor de opname.

als je denkt aan VKF en je verneemt dat de hartkloppingen regelmatig waren

als je denkt aan ‘AV-nodale re-entry tachycardie’ en je verneemt dat de patiënte haar hart voelde kloppen in de keel

als je denkt aan ‘cirkeltachycardie over een bundel van Kent’ en je verneemt dat dit de allereerste episode van palpitaties was

Casus 25: Een 20 jarige dame biedt zich aan op de raadpleging met toegenomen kortademigheid.

als je denkt aan longembolen en je verneemt dat echocardiografie volledig normaal is

als je denkt aan ‘pulmonalisklepstenose en je verneemt dat echocardiografie een gradiënt van 15 mmHg toont over de pulmonalisklep

als je denkt aan ‘atrium septum defect’ en je verneemt dat echocardiografie een gedilateerd rechter hart toont met normale longdrukken


casus 26 vrouw met symptomen van claudicatio

als je denkt aan claudicatio en je verneemt dat ze paresthesien krijgt als ze door blijft lopen.

casus 27 man met pijn in de benen

als de denkt aan gonartrose en je verneemt dat de pijn snel weggaat wanneer hij stopt met lopen

als je denkt aan ruglijden en je verneemt dat hij nooit rugklachten heeft gehad

casus 28 man met tekenen van pijn op de borst etc

als je denkt om medicatie voor hartfalen toe te dienen en je verneemt VKF

als je denkt om bèta blokker toe te dienen en je verneemt CVD van 11 cm H2O


Casus 29 vrouw

als je denkt om bloedtransfusie te doen en je verneemt Hemoglobine=11

'Casus 30 met ecgs: man met pijn op de borst, dyspnoe, vermoeid na forse maaltijd in een restaurant

als je denkt aan coronaire atherosclerose en je verneemt LVHT

Casus 31 vrouw aan de antistolling

als je denkt om antistolling te stoppen en je verneemt dat ze 6 maanden geleden een knieoperatie onderging

Casus: vrouw

als je denkt aan een DVT en je hoort dat ze 2 weken geleden een scopie van de knie heeft ondergaan

Casus: Vrouw van 85 jaar heeft een bloeddruk van 180

Je wil antihypertensivum starten en verneemt dat ze geen klachten van de hoge bloeddruk heeft.

Je wil monotherapie starten en verneemt dat ze hypercholesterolemie heeft

Je wil combinatietherapie geven en verneemt dat ze nierinsufficiëntie heeft

Casus: man met verhoogde CVD, dyspnoe, verminderde vermoeidheid en in de voorgeschiedenis een mitralisklep operatie

als je eraan denkt om de mitralisklep te vervangen en je verneemt dat er geen toegenomen insufficiëntie van de mitralis op echo is.

Casus: patiënt vrouw met palpitaties

als je denkt aan een AVNRT en je verneemt dat ze een herstel van een atrium septum defect in de voorgeschiedenis heeft

als je denkt aan bradycardie en je verneemt dat (recentelijk) ze een operatie heeft ondergaan voor haar coarctatio aortae

Casus: vrouw met zwaartegevoel in de onderbenen.

Je denkt aan veneuze insufficiëntie en verneemt dat het verergert bij warm weer

Je denkt aan veneuze insufficiëntie en verneemt dat het verergert bij hoogstand

Je denkt aan veneuze insufficiëntie en verneemt dat de klachten verbeteren door stil te staan en verergeren door te wandelen


Casus: man komt bij arts, klam, bleek, …

Je wil flecaïnide geven en verneemt dat hij een myocardinfarct heeft gedaan

Je wil digitalis geven en verneemt dat hij VKF heeft met hoge ventriculaire respons

Je wil verapamil geven en verneemt dat hij VKF heeft met hoge ventriculaire respons

Casus: man van 75 jaar met cardiovasculaire risicofactoren komt op vasculair controle onderzoek

Je wil een duplex doen van de carotis en verneemt dat de patiënt geen focale laterale neurologische uitvalsverschijnselen heeft gehad

Je wil een duplex doen van de abdominale aorta en verneemt dat de patiënt geen buikklachten heeft.

Je wil een duplex doen van de aorta en verneemt dat de patiënt geen liespulsaties heeft.

Je wil amiodarone geven en verneemt dat de patiënt een multinodulaire goiter heeft.

Casus: Vrouw van 85 jaar heeft een bloeddruk van 180/86.

Je wil antihypertensivum starten en verneemt dat ze geen klachten van de hoge bloeddruk heeft.

Je wil monotherapie starten en verneemt dat ze hypercholesterolemie heeft

Je wil combinatietherapie geven en verneemt dat ze nierinsufficiëntie heeft


Examenvragen '15-'16

Casus: vrouw met zwaartegevoel in de onderbenen.

 • Je denkt aan veneuze insufficiëntie en verneemt dat het verergert bij warm weer
 • Je denkt aan veneuze insufficiëntie en verneemt dat het verergert bij hoogstand
 • Je denkt aan veneuze insufficiëntie en verneemt dat de klachten verbeteren door stil te staan en verergeren door te wandelen


Casus: man komt bij arts, klam, bleek, …

 • Je wil flecaïnide geven en verneemt dat hij een myocardinfarct heeft gedaan
 • Je wil digitalis geven en verneemt dat hij VKF heeft met hoge ventriculaire respons
 • Je wil verapamil geven en verneemt dat hij VKF heeft met hoge ventriculaire respons


Casus: man van 75 jaar met cardiovasculaire risicofactoren komt op vasculair controle onderzoek

 • Je wil een duplex doen van de carotis en verneemt dat de patiënt geen focale laterale neurologische uitvalsverschijnselen heeft gehad
 • Je wil een duplex doen van de abdominale aorta en verneemt dat de patiënt geen buikklachten heeft.
 • Je wil een duplex doen van de aorta en verneemt dat de patiënt geen liespulsaties heeft. Je wil amiodaro


Vrouw van 85 jaar heeft een bloeddruk van 180/86.

 • Je wil antihypertensivum starten en verneemt dat ze geen klachten van de hoge bloeddruk heeft.
 • Je wil monotherapie starten en verneemt dat ze hypercholesterolemie heeft
 • Je wil combinatietherapie geven en verneemt dat ze nierinsufficiëntie heeft

Examenvragen '14-'15

casus: jongeman, 20 jaar met psychiatrische voorgeschiedenis, gekend met interittente hoofdpijn. Wordt opgenomen met nausea en braken.

 • als je een urinaire catecholaminebepaling wil doen en je verneemt dat de bloeddruk normaal is
 • als je toxicologie wilt doen en er is metabole alkalose
 • als je een CT schedel wil doen en het klinisch neurologisch onderzoek is normaal

Casus: man wordt opgenomen op spoedgevallen met acute abdominale pijn

 • als je denkt aan een rupturerend AAA en je verneemt dat zijn vader hieraan overleden is
 • als je denkt aan een rupturerend AAA en de patiënt rookt al sinds zijn 15de
 • als je denkt aan een rupturerend AAA en er zijn meerdere cardiovasclaire risicofactoren

Casus: oppuntstelling van arteriële insufficiëntie rechterbeen

 • als je een angioMR wilt doen en je verneemt dat de patiënt 10 jaar geleden een totale heupprothese rechts kreeg
 • als je een angioCT wilt doen "
 • als je een angiografie wilt doen "

Casus: oppuntstelling cardiovasculair

 • Je plant CT angio, verneemt: claustrofobie
 • Je plant CT angio verneemt nierinsuff
 • Je plant MR angio verneemt nierinsuff

Casus: perifeer vaatlijden

 • Je plant mr angio verneemt infrainguinale aantasting
 • Je plant ct angio verneemt infrainguinale aantasting
 • Je plant angiografie verneemt infrapopliteale aantasting

Casus: carotisstenose Je plant carotisendarterectomie, je verneemt

 • dat de patiënt een man 65 is
 • dat de patiënt een vrouw van 65 is
 • dat de patiënt een man 85 is


Casus: man met ulcus ter hoogte van voet

 • je denkt aan arteriële insufficiëntie en verneemt dat de patiënt niet weet hoe hij het wondje opgelopen heeft
 • je denkt aan arteriële insufficiëntie en je verneemt dat het wondje al weken aanwezig is
 • ...

Examenvragen '13-14'

casus: iemand heeft pijn in de benen

 • als je denkt aan claudicatio en er is startpijn.
 • als je denkt aan neurogene pijn en de enkel-armindex is 0,4 (ofzo)
 • als je denkt aan coxartrose en er is geen pijn bij abductie van de heup

casus: een 70-jarige patient komt voor een cardiovasculaire check-up

 • als je een enkel-armindex (EAI) wil doen en je verneemt dat er geen verdere risicofactoren zijn.
 • als je een EAI wil doen en je verneemt dat de patiënt meerdere cardiovasculaire risicofactoren heeft.
 • als je een EAI wil doen en de patiënt heeft ischemische rustpijn.

casus: thoracale pijn, dyspnee...

 • als je denkt aan een verstopping van de linkerkransslagadre en je krijgt ECG x
 • als je denkt aan een verstopping van de rechterkransslagader en je krijgt ECG y

Casus: kindje van 6m komt met moeder op consultatie voor congenitale vasculaire malformatie (afgeleid uit casus)

 • als je denkt aan hemangioom en je weet dat het aanwezig was vanaf de geboorte
 • als je denkt aan hemangioom en je weet dat het verscheen in 1e levensweken en snel groeit
 • als je denkt aan hemangioom en je weet dat het pas de afgelopen 2 weken tot uiting kwam

Casus: beeldvorming voor patiënt

 • als je denkt aan MRI en je weet dat patiënt claustrofoob is
 • als je denkt aan CT en je weet dat patiënt vorige keer nierinsuffuciënte had
 • (nog eentje maar vergeten)

Casus: fietser die zich tegen fietspedaal had gestoten (natuurlijk nog veel extra info)

 • als je denkt aan longembool en je weet dat D-dimeren verhoogd zijn

Casus: over verschillende ulcera (tabel)

Casus: patiënt met aortadissectie

 • als je denkt aan urgente heelkunde en je leert dat het een type B-dissectie is
 • als je denkt aan conservatief beleid en je leert dat het een type A-ddisectie is
 • als je denkt aan endothoracale prothese en je leert dat het een type B-dissectie is

Casus: patiënt met abdominaal aneurysma (vragen gingen screening!)

Casus: obese vrouw met abdominaal aneurysma

 • als je denkt aan echografie en je voelt een pulserende massa
 • als je denkt aan echografie en je voelt geen pulserende massa
 • (nog eentje maar vergeten)

Casus: patiënt met vage abdominale klachten

 • als je denkt aan chronisch mesenteriële ischemie en je leert dat vrouw al enkele maanden geobstipeerd is
 • (vergeten)
 • (vergeten)

Casus: patiënt met abdominale klachten (andere)

 • als je denkt aan acute mesenteriële ischemie en bloedwaarde toont metabole acidose (kan ook: lactaat, leukocytose)
 • als je denkt aan acute mesenteriële ischemie en CRP is verhoogd
 • (nog eentje maar vergeten)

Casus: over patiënt met carotisstenose (was uit casus af te leiden)

 • als je denkt aan semi-urgente carotisendarterectomie en je leert dat er volledige occlusie is van de carotis
 • als je denkt aan semi-urgente carotisendarterectomie en je hoort geen souffle over de hals
 • als je denkt aan semi-urgente carotisendarterectomie en je leert dat ze nog geen symptomen heeft vertoond van unifocale neurologische uitval

Casus: patiënt komt op consultatie

 • als je denkt om statine voor te schrijven en je leert dat patiënt hypercholsterolemie heeft en obees is
 • als je denkt om asprine voor te schrijven en je leert dat patiënt meerdere cardiovasculaire risicofactoren heeft
 • (nog eentje maar vergeten)

Casus: vrouw komt met haar man op consultatie, man heeft tegenwoordig moeite heeft met stappen tijdens boodschappen te doen

 • als je denkt aan claudicatio intermittens en je leert dat EAI in rust normaal is
 • als je denkt aan claudicatio intermittens en je leert dat patiënt vele jaar gerookt heeft
 • (nog eentje maar vergeten)

Casus: man die een berg opklom en pijn had

 • als je denkt aan claudicatio intermittens en je leert dat EAI in rust en inspanning normaal is
 • (nog eentje maar vergeten)
 • (nog eentje maar vergeten)

Casus: patiënt met verschillende bloedingen afgelopen maand (o.a. neusbloeding)

 • als je denkt aan vitamine K deficiëntie en je leert dat INR = 7 en bloedplaatjesaantal normaal
 • als je denkt aan overdosage Warfarine (coumarine) en je leert dat INR = 7 en bloedplaatjesaantal normaal
 • (nog eentje maar vergeten)

Casus: patiënte met varices (vragen gingen over steunkousen)

Casus: patiënte met varices (vragen ging over veneuze duplex: wanneer)

Casus: patiënt met symptomen van Raynaud

 • als je denkt aan fenomeen van Raynaud (= secundair) en je leert dat ANA verhoogt is in bloedtest
 • als je denkt aan fenomeen van Raynaud en je leert dat polsdrukken in a. radialis en ulnaris normaal zijn
 • als je denkt aan fenomeen van Raynaud en dan info over alveolen?

Casus: een 56 jarige man wordt sinds jaren succesvol behandeld met amlodipine voor arteriële hypertensie. Hij maakte 2 jaar geleden een hartinfarct door zonder myocardverlies dankzij snelle primaire coronaire interventie. Hij vermeldt de laatste weken licht toegenomen malleolaire oedemen en beweert wat minder fit te zijn bij inspanning.�

 • ‘een diureticum aan de onderhoudsmedicatie wil toevoegen’en je verneemt dat zijn lichaamsgewicht onveranderd is gebleven en dat er geen gestuwde halsvenen zijn bij klinisch onderzoek
 • ‘amlodipine wil vervangen door een antihypertensivum van een andere klasse’ en je verneemt dat echocardiografie geen argumenten voor systolische dysfunctie toont
 • ‘de patiënt compressiekousen laat dragen en het lichaamsgewicht wil opvolgen’ en je verneemt dat er geen voorgeschiedenis van veneuze insufficiëntie is

Een 60 jarige patiënte met gecombineerde aorta- en mitraliskunstklep heeft 4 weken na het endoscopisch verwijderen van een colonpoliep intermittente rillingen en zij klaagt van adynamie. Haar bloeddruk is normaal en de pols is regelmatig tachycard (90/min).�

 • ‘antistolling frequenter wil controleren en antipyretica wil geven’ en je verneemt dat de Rx thorax geen bijzonderheden toont
 • ‘antibiotica wil opstarten’ en je verneemt dat de patiënte geen gastrointestinale klachten heeft en dat de weggenomen colonpoliep goedaardig was
 • ‘ hemoculturen wil afnemen en een breedspectrum antitbioticum wil opstarten’ en je verneemt dat een transthoracale echocardiografie negatief is

Casus: Je ziet een 22-jarige dame op de spoedgevallendienst met een verhaal van palpitaties. De palpitaties stopten spontaan net voor de opname.�

 • als je denkt aan VKF en je verneemt dat de hartkloppingen regelmatig waren
 • als je denkt aan ‘AV-nodale re-entry tachycardie’ en je verneemt dat de patiënte haar hart voelde kloppen in de keel
 • als je denkt aan ‘cirkeltachycardie over een bundel van Kent’ en je verneemt dat dit de allereerste episode van palpitaties was

Casus: een 70-jarige patiënte klaagt van pijn op de borst en dyspnoe.

 • als je denkt aan ‘ischemie op coronaire atheromatose’ en je verneemt dat bij coronarografie er ter hoogte van de linker anterior descendens een stenose is van 30% wordt vastgesteld
 • als je denkt aan ‘linker hartfalen’ en je verneemt dat bij hartcatheterisatie de systolische linkerventrikelfunctie op ventriculogram normaal blijkt
 • als je denkt aan ‘atrium septum defect’ en je verneemt dat bij rechter hartcatheterisatie een saturatiesprong van 10% is tussen het rechter ventrikel en de a. pulmonalis

wordt vastgesteld

Casus: Een 20 jarige dame biedt zich aan op de raadpleging met toegenomen kortademigheid.�

 • als je denkt aan longembolen en je verneemt dat echocardiografie volledig normaal is
 • als je denkt aan ‘pulmonalisklepstenose en je verneemt dat echocardiografie een gradiënt van 15 mmHg toont over de pulmonalisklep
 • als je denkt aan ‘atrium septum defect’ en je verneemt dat echocardiografie een gedilateerd rechter hart toont met normale longdrukken

Casus: Je ziet de angioCT van een 75-jarige patiënt met arteriële insufficiëntie van de onderste ledematen.�

 • als je een sympathectomie plant en je verneemt dat de patiënt al lang diabetes heeft
 • als je een wandeltraining wil opstarten’ en je verneemt dat de patiënt ernstige trofische letsels heeft
 • als je een aortobifemorale bypass plant’ en je verneemt dat de patiënt nog volledig zelf zijn tuin onderhoudt