Chronische aandoeningen (E0C21A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

 • 3.3 sp. Endocrinologie (Decallonne Brigitte | Mathieu Chantal | Mertens Ann | Vanderschueren Dirk )

Lessen endocrinologie


1. Overgewicht en obesitas- Evalueren van Cardiovasculair risico- lipidenstoornissen: Algemene begrippen- Definitie- Prevalentie- Oorzaken van obesitas- Metabool syndroom- Klinische aanpak (preventie en therapie)

2-6. Diabetes mellitus: Algemene begrippen- Definitie- Prevalentie- Oorzaken en pathogenese- Diagnosestelling- Preventie- Verwikkelingen- Therapeutische aanpak: type 1 en type 2 diabetes- andere vormen- zwangerschapsdiabetes- Multidisiciplinaire aanpak van diabetesbehandeling- Aanpassing insulinedoses- Nieuwe middelen in de behandeling van diabetes

7-9. Schildklieraandoeningen: Algemene begrippen- Oorzaken en pathogenese schildklieraandoeningen (functie, vorm, kanker)- Diagnose- Interpretatie schildkliertesten- Behandeling

10. Aandoeningen van de hypofyse (adeno- en neurohypofyse): Ziektebeelden- Klinische tekens en symptomen- Diagnose- Therapie

11. Reproductieve Endocrinologie (andrologie, fertiliteitsstoornissen) Diagnose- Therapie

12. Aandoeningen van de bijnier (merg en schors): Ziektebeelden- Diagnose- Therapie

13. Aandoeningen van bot- en calciummetabolisme: Ziektebeelden- Diagnose- Preventie- Therapie

14-15. Geïntegreerde algemene endocrinologie (endocriene oorzaken arteriële hypertensie, endocriene oorzaken obesitas,….) Multidisciplinaire casussen- integratief denken


 • 2.5 sp. Geriatrie (Flamaing Johan | Joosten Etienne | Tournoy Jos )

A. In de hoorcolleges worden door de docenten volgende topics op voor de praktijk relevante wijze besproken:

1. De kenmerken van de geriatrische patiënt en de organisatie van de gezondheidszorg voor de oudere patiënt.

2. Belangrijke geriatrische syndromen die aan bod komen zijn:

de atypische klinische presentatie van pathologie bij ouderen
ouderdomsgebonden kwetsbaarheid en functievermindering
osteoporose en sarcopenie
ondervoeding
vallen en syncope
verwardheid
dementie en depressie
infecties
farmacologie

B. In de klinieken illustreren we aan de hand van casusbesprekingen de specifieke accenten bij de oudere patiënt die hem onderscheiden van de niet-geriatrische patiënt. De thema's die aan bod komen beogen het theoretisch deel toe te passen in de praktijk en de student vertrouwd te maken met het samengaan van multipele aandoeningen (polypathologie), de atypische klachtenpresentatie, cognitieve deterioratie, vallen, osteoporosis, polypharmacie, zin en onzin van diagnostische en therapeutische interventies, zorgstructuren voor ouderen, polypharmacie en problemen met de therapietrouw, infecties, zorgstructuren voor ouderen, het multidisciplinair geriatrisch team etc… In de mate van het mogelijke kan een patiënt die in het ziekenhuis verblijft en instemt uitgenodigd worden deel te nemen aan een klinische les.      


 • 0.5 sp. Systeemziekten (Blockmans Daniel Engelbert)

Inleiding op de vasculitiden, arteriitis temporalis en polymyalgia rheumatica, ANCA-gerelateerde vasculitiden, IgA vasculitis, systeemlupus, ziekte van Sjögren, systeemsclerose, poly- en dermatomyositis.


 • 0.3 sp. Allergologie (Schrijvers Rik)

1. Basisbegrippen: mechanismen van allergische reacties; allergeniciteit en kruisreacties; atopie en genetica; algemene diagnosemethodes (huidtesten, ImmunoCAP, provocatie testen,…); principes van farmacotherapie

2. Allergische reacties in de luchtwegen: aerobiologie; symptomen, diagnose, behandeling, allergeen specifieke immunotherapie

3. Voedselallergie: voedselallergenen, mechanismen; ziektebeelden, diagnose, behandeling

4. Geneesmiddel allergie: mechanismen, symptomen, diagnostiek, preventie en behandeling

5. Anafylaxie, urticaria en angioedeem: oorzaken, C1 inhibitor deficientie; aanpak acuut; preventie van relapse; immunotherapie bijen en wespengif.


 • 0.4 sp. Chronische aandoeningen: casusgebaseerde integratieweek

Tijdens deze casusgebaseerde integratieweek zal de ingegaan worden op de patiënt met een chronische aandoening: Er zullen casussen ontwikkeld worden met een chronische ziekte, binnen geriatrie en/of endocrinologie waar met de studenten zal gewerkt worden rond integratie van de verschillende pathologieën. In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan het belang van integratie van zorg in een multidisciplinnaire context (huisartsgeneeskunde, specialistische geneeskunde, paramedisch samenwerken). Aandacht wordt geschonken aan diagnose, therapie, communicatie en aanpak van chronische aandoeningen binnen het Belgisch gezondheidssysteem. Tijdens deze week zal er ook expliciet aandacht worden besteed aan palliatie, voeding en genetica doorheen de verschillende casusbesprekingen.


Examenvorm

Type : Examen tijdens de examenperiode Evaluatievorm : Schriftelijk Vraagvormen : Meerkeuzevragen, Open vragen Leermateriaal : Geen

OLA Endocrinologie: Het examen bestaat uit een schriftelijk meerkeuzevraag examen. Er wordt giscorrectie toegepast.

OLA Geriatrie: Het examen bestaat uit een schriftelijk examen met (een) open vra(a)g(en).

OLA Systeemziekten: Het examen bestaat uit een schriftelijk examen met 1 open vraag.

OLA Allergologie: Het examen bestaat uit een schriftelijk examen met 1 of 2 open vra(a)g(en).

Er is één eindcijfer voor het OPO (na bereking van weging). De verschillende OLA's krijgen een weging volgens studiepuntverdeling. De inhoud uit de casusgebaseerde integratieweek maakt integraal deel uit van de te kennen leerstof en behoort tot de verschillende andere OLA's.

Herexamen

Op het herexamen wordt endocrinologie bevraagd met 2 open vragen in plaats van meerkeuze.

Tips

(Klik hier om tips toe te voegen.)

Endocrinologie

- Meerkeuzevragen, vroeger mondeling open vragen.

- De helft van hun lessen zijn klinisch, deze bevatten niet per sé extra informatie, maar kunnen wel helpen om de cursus beter te begrijpen. Zeker de klinische lessen van professor Mathieu zijn heel goed gegeven.

Allergologie:

- Vooral goed de slides kennen. Nota's zijn handig om bepaalde slides beter te snappen.

Systeemziekten

- De klinische lessen zijn heel interessant en met echte patiënten. Het is wel nuttig dat je tegen deze klinische lessen de leerstof al eens bekeken hebt. Op die manier haal je hier veel meer uit.

- De professor geeft zijn examenvragen al op voorhand. Hier circuleren veel opgeloste versies van op wikimedica al staan daar volgens hem fouten in. (leer deze dus niet letterlijk vanbuiten maar vergelijk eens met het boek).

- Dit deel staat maar op 0,5 sp. maar onderschat het niet. Alle ziektebeelden lijken op elkaar dus zorg dat je deze niet door elkaar slaat!

Geriatrie

- Onderschat dit deel niet! In de les denk je: 'dit heb ik allemaal wel al eens gezien' of 'dit is niet zo moeilijk', maar het zijn veel lijstjes die je vanbuiten moet leren en je steekt er echt meer tijd in dan je aanvankelijk denkt!

- De docent verwacht op het examen bij de algemene open vragen dat je ook correlaties legt naar andere relevante delen van de cursus en dus niet alleen dat je die pagina van het boek opschrijft.

- Bij de casusvraag moet je niet je hele boek gaan opschrijven, maar werken met de informatie van de casus. Anders weet de prof niet of je het echt snapt. Geen heel boek beginnen opschrijven dus!


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Bestanden 2016


A. Systeemziekten

B. Endocrino


Examenvragen (oud curriculum!)


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen 2016-2017

Endocrinologie

1. Hoe vaak wordt retinopathie geëvalueerd bij diabetes?

a 1x/ jaar

b 1x/5jaar

c als er klachten zijn

d 1x/6maand

2. wat is een counterregulerend hormoon

a ghreline

b insuline

c glucagon

d gastrine

3. welke is zekerheidsdiagnose diabetes (pt heeft geen klachten)

a HbA1c <6,5%, op ander moment gemeten nuchter glucose <100, 2u n OGTT 126

b HbA1c <7%, op ander moment gemeten nuchter glucose <100, 2u na OGTT > 200

c HbA1c <6,5%, op ander moment gemeten nuchter glucose <126, 2u na OGTT 136

d HbA1c >6,5%, op ander moment gemeten nuchter glucose >126, 2u na OGTT 186

4. SGLT2 geven

a genitale infecties

b hypoglycemie

5. Ziekte van De Quevrain in subacute fase (was dit niet acute fase?), wat klopt niet?

a normaal CRP

b normaal TSH

c globale hypocaptatie op scintigrafie

6. Man met cyste in de rechter lob van de schildklier, wat zie je op scintigrafie?

a focale hypocaptatie in rechterlob

b focale hypocaptatie in de linkerlob

c focale hypercaptatie in de rechterlob

7. Wat is juist?

a Metformine geeft meer frequent hypoglycemie dan SGLT2 inhibitoren

b sulfonylurea geven meer frequent hypoglycemie dan SGLT2 inhibitoren

8. Patiënt met BMI27 wil graag gaan joggen. Neemt pioglitazone en metformine. Hij wil weten of dat mag.

a zeker joggen!!

b opgelet met joggen want metformine geeft hypoglycemie

c opgelet met joggen want pioglitazine geeft hypoglycemie

d opgelet met joggen want de combinatie van metformine en pioglitazine geeft hypotensie

9. Met welke associatie is typisch?

a type I DM en ziekte van Hashimoto

b type I DM en ziekte van Cushing

c type II DM en vitiligo


10. Man met laag testosteron en gynaecomastie welk onderzoek doe je nu?

a LH

b FSH

c TSH

d IGF-I

11. Behandeling van feochromocytoom in afwachting van heelkunde

a ketaconazole

b Kalium supplementen

c sulfazaline

d prazosine

12. Wat is juist

a Diabetes kan soms met pancreaskanker geassocieerd worden

b de beta cel is enkel aangetast bij type I

c type 2 wordt geassocieerd met virussen 554

d Bij type 1 is typisch de bètacel resistent

12. Wanneer moet je serum T3 meten?

a verlaagd TSH en normaal T4

b verhoogd TSH en normaal T4

c verhoogd TSH en verlaagd T4

d bij elke patiënt op intensieve zorgen

13. Welke stelling correct

a TPO antistoffen zijn pathogenetisch en serieel opvolgen is niet nuttig

b TPO antistoffen zijn pathogenetisch en serieel opvolgen is nuttig

c TSH-R as zijn pathogenetisch en serieel opvolgen is nuttig

d TSH-R antistoffen zijn niet pathogenetisch en seriële opvolging is nuttig

14. Wat remt GLP1 agonisten?

a dorst

b honger

c hypertrofie van de beta cellen

d insulinesecretie

15. Bij een man met voorgeschiedenis van cardiovasculair event en nu diabetes type II (Hb1ac van 8%) en neemt reeds metformine. BMI is 27. Welke behandeling?

a onmiddellijk insuline nodig

b We geven hem een SGLT-2 inhibitor bij

c We geven hem een sulfonylureum bij

d We doen niets


16. Man presenteert symptoomloos en met normaal klinisch onderzoek, normaal BMI, bloeddruk, geen visusstoornissen, is wat moe omdat hij al 12u niets meer gegeten heeft maar je vindt in de urine + voor ketonen en ++ glucose?

a direct naar de spoed sturen want dit is een beginnende keto acidose met een nieuwe type 1 diabetes

b dit is mogelijk een nieuwe diabetes dus je stuurt hem naar de huisarts voor een bloedname

c de patiënt heeft een diabetes type I dus we sturen hem naar de huisarts

d Is waarschijnlijk familiale glucosurie

17. Zwangere vrouw met vg van Graves wat klopt

a HCG kan in hoge concentratie binden aan de TSH receptor

b Estradiol kan binden aan de TSH receptor

c bij ⅔ verergert de ziekte van graves bij zwangerschap


18. Vrouw die haar medicatie niet goed inneemt en vroeger haar schildklier heeft laten verwijderen omwille van een goiter. Moet normaal gezien vit D, calcium (want heeft erna een hypoparathyreoïdie ontwikkelt) en levothyroxine nemen. Welke waarden zie je na een paar weken medicatie staken?

a Verhoogd TSH en laag PTH

b Verhoogd TSH en verhoogd PTH

c Verhoogd T4 en verlaagd Ca

d Verlaag T4 en verhoogd Ca

19. Bij een man die op de ICU ligt al 4 weken met een pancreatitis welke waarden zie je? (= dus afhankelijk van of je 4 weken chronisch ziek noemt of acuut ziek…)

a verhoogd TSH en laag T3 = acuut ziek

b verlaagd TSH en laag T3 = chronisch ziek

c verhoogd TSH en laag rT3

d verlaagd TSH en laag rT3


20. Vrouw wordt behandeld met T4 omwille van hypothyreoïdie, wat is FOUT indien ze zwanger blijkt te zijn?

a jodiumdeficiëntie is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van mentale retardatie

b Materneel T3 is belangrijk in het eerste trimester

c Je geeft nu een mengpreparaat T4-T3

d Tijdens de zwangerschap wordt naast T4 ook TPO antistoffen opgevolgd

21. scintigrafie is een

a functioneel onderzoek

b structureel onderzoek

22. wat is juist voor een autonome schildkliernodus

a is minder frequent bij oudere mensen

b mag je nooit behandelen met radioactief jodium

c zorgt altijd voor TSH hyposecretie ofzo (deze?)

d is nooit maligne

23. incidentaloma van de bijnier welk onderzoek meest aangewezen

a metanefrines in 24u urine

b cortisol in 24u urine (ook?)

c cortisol in bloed

 25. prevalentie diabetes type 2

a 1-5/ 10000

b 1-5/ 1000

c 1-5/ 100

d 1-5/ 10

26. SIADH wordt gekenmerkt door:

a euvolemie

b gewichtstoename

c oedeem OL

d hypernatremie

27. Man met CABG in de voorgeschiedenis . Neemt hiervoor simvastatine aspirine thiazide.. Komt op consultatie. Calcium wordt gemeten en blijkt te hoog.

a Doe een echo bijschildklieren

b Stop simvastatine en geef ander statine en controleer calcium

c Stop thiazide en controleer calcium

d Doe onderzoek naar vitamine D stoornis

28. Vrouw met BMI 31. Wat is juist

a Kan niet tot EOSS 0 behoren met bmi 31

b Heeft zonder comorbiditeiten geen verhoogd cardiovasculair risico dus moet niet behandeld worden

c Heeft met bmi 31 wel verhoogd cardiovasculair risico dus moet minstens op dieet en eventueel farmaco therapie als niet voldoende

d Heeft met bmi 31 een verhoogd cardiovasculair risico dus sturen we door naar de chirurg voor bariatrische heelkunde


29. Type 2 diabetes avond voor de operatie. Ze neemt metformine en pioglitazone

a De ochtend voor operatie geen metformine geven en melden aan de anesthesist dat ze diabetes heeft

b Deze vrouw heeft type 2 diabetes dus moet therapie verder zetten

c Metformine stoppen want kans op hypoglycemie

d Zij moet absoluut insuline krijgen want heeft type 2 diabetes…


30. man van 70 met prolactinoom zo groot dat het drukt op het chiasma opticum, neigt tot bilaterale gezichtsuitval. wat doe je

a indicatie voor neurochirurgie ← dopamine-agonisten werken bijna altijd bij hyperprolactinemie, slechts in het zeer uitzonderlijke geval dat dit niet werkt, is neurochirurgie verantwoord (indien druk op chiasma dus hemianopsie). zeker gezien zijn leeftijd, altijd eerst

b dopamine-agonist proberen tegen de hyperprolactinemie

c somatostatine analogen

d radiotherapie

31. minst vatbaar voor diurne schommelingen

a ACTH

b testosteron

c cortisol

d IGF-1


32. Een vrouw van 20 jaar met een voorgeschiedenis van psychose staat op een antipsychoticum sinds een tijd. Ze komt bij de huisarts met de klacht van toegenomen gewicht (15 kg ofzo) sinds 3 maanden. Ze is er erg ongelukkig over. Ze maakt u duidelijk dat de gewichtstoename niet komt door een verhoogd hongergevoel of door meer te eten. Wat doe je als huisarts?

a Je tikt de vrouw op haar vingers en wijst haar erop dat elk pondje door het mondje gaat en dat ze maar wat minder moet eten

b Je zegt haar dat de gewichtstoename waarschijnlijk komt door het antipsychoticum en daarop stopt ze met de inname van dit geneesmiddel

c je contacteert de psychiater om te vragen op de vrouw op een ander antipsychoticum mag staan dat meer gewichtsneutraal is

d je doet een zwangerschapstest


33. Wat is juist?

a diabetes 1 wordt gekenmerkt door een continue glucosurie

b diabetes tast typisch de bloedvaten aan


34. De incidentie en ernst van retinopathie wordt bepaald door?

a het type diabetes

b de mate van controle van de diabetes/glycemie

c het soort geneesmiddel dat gebruikt wordt als behandeling

d de opvolging (ik weet niet zeker of dit er stond…)

35. Wat is juist?

a type 2 diabetes komt niet voor bij kinderen

b diabetes gaat altijd gepaard met continue glucosurie

c diabetes tast typisch de bloedvaten aan


36. Vraag van patiënt met hoge bloeddruk (160/..), cardiovasculair event in het verleden, BMI? neemt enkel aspirine, want wil niet meer…

a dieet met zout- en vet restrictie, hoge dosis statines omwille van verleden en antihypertensiva

b je doet het stapsgewijs en begint met de antihypertensiva

c je geeft hem statines en een dieet, maar verder niets, aangezien hij dit niet zal willen

d enkel dieet aangezien zo zijn bloeddruk ook kan dalen?

(casus was uitgebreider en antwoorden ook iets anders)

37. Wat is juist?

a de alfa cellen van de panceas produceren insuline …

b het doel van de behandeling van diabetes 1 is om de dagelijkse curve van de productie van insuline door de bètacellen van de pancreas na te bootsen

c Het doel van de behandeling van diabetes is de ketogenese in stand houden


38. Waarom screenen we voor zwangerschapsdiabetes?

a om macrosomie bij de baby te voorkomen

b om type 1 diabetes op te sporen

1. Wat is de prevalentie van diabetes type 1?

1-5/100

1-5/1000

1-5/10.000

1-5/100.000

2. Welke medicatie is notoir voor het veroorzaken van hyperglycemie?

corticosteroiden

antihistaminergica

glitiazonen

3. DDP4-inhibitoren wat is juist:

geven weinig nevenwerkingen

4. Wat doet GLP-1:

stimuleert honger

stimuleert insuline secretie

stimuleert glucagon secretie

5. Type 1 diabetes veroorzaakt nefropathie door:

Diabetes 2 beschadigt de tubulus

Diabetes 1 beschadigt de glomerulus

Diabetes 1 beschadigt de nier meer dan dan type 2

6. Man, 52 jaar, klaagt van rugpijn, medische VG: 6 jaar voordien bariatrische chirurgie Rx : een boel wervel compressies (T9, L2, L4, S2/3,...). Wat doe je:

Vitamine D en pijnmedicatie aanpassen

vermoeden osteomalacie geheel van bloedonderzoek en voedingsinvestigatie van calcium, fosfor, albumine, ...

Vermoeden van hypogonadisme: testosteron spiegel nagaan

7. Tekens van syndroom van Cushing, maar laag serum cortisol. Oorzaak?

exogene toediening glucocorticoïden

hyperaldosteronisme

8. Man van 20 jaar, vader overleden op 40 jaar aan hartinfarct, zijn vader overleden op 35 jaar aan trombose, vraagt lipiden onderzoek.

Je doet geen onderzoek

start dieet

onderzoekt lipiden

verwijst naar specialist

9. Spironolactone veroorzaakt

Hyperkalemie

Hypokalemie

Hypocalcemie

10. Wat is juist?

Diabetes type 1 is erfelijk.

Diabetes type 1 is niet erfelijk.

11. Wat past niet bij acromegalie

a. cerebrovasculaire accidenten

b. DM1

12. Wat verwacht je NIET bij een overte hypothyroidie (crisis)

SIADH

(mucocutaan?) infiltraten van polysachariden

Hypoparathyroidie

osteoporose

13. Wat is waar over ketoacidose:

Dit kan voorkomen bij kinderen met DMI

Dit kan voorkomen bij volwassenen met DMII

Geeft risico op trombosen

14. 82j man met DMII wordt behandeld met 42E glargine die hij ‘s avonds inneemt, HbA1c van 7.6% op laatste controle, ‘s nachts vaak wakker worden met zweetbuien, wat doe je:

Halveer dosis glargine

Verlaag dosis glargine

Verplaats glargine naar de ochtend

15. DMII pat onder SGLT2-I en metformine wil gaan joggen:

ja doen!

let op voor lactaatacidose metformine

let op voor hypoglyc metformine

let op voor hypoglyc SGLT2-I

16. Je stelt autoimm hypoT vast, hoe ga je controleren:

Na 6w TSH

Na 4w TSH

Na 6w T4 en TSH

Na 4w T4 en TSH

17. Centraal ACTH probleem waardoor corticosteroiden te laag (?), wat hoe ga je dit hypoglycemie uitlokkenonderzoeken?

OGTT

TSH toedienen en ...meten

18. Welke is een counterregulerend hormoon?

Adrenaline

Leptine

19. Vrouw 8 weken amenorroe (zwanger), TSH <0,01 en normaal T4

Dit is normaal

Ik verwijs haar naar een endocrinoloog voor verder advies

T3 bepalen voor differentiatie tussen milde hyperthyroidie en hypofysaire hypothyroidie

Hyperthyroidie is gevaarlijk in de zwangerschap en behandelen

20. Patient met diabetes, hoe vaak ga je screenen op nefropathie?

1x/j

1x/5j

1x / 6 maanden

21. 82 jarige pt diabetes pt al 25 jr, BMI 22, BD 135 / ….wordt snachts nat in het zweet wakker. medicatie : lantus 42 E, spironolactone, …..

a je verlaagt de lantus want je vermoedt hypoglycemie

b je halveert de lantus want je vermoedt hypoglycemie

c j …. want je vermoedt hypoglycemie

d je …... want je vermoedt hypoglycemie


22. welke uitspraak is waar

statines geven meer rhabdomyolyse bij DMII

statines mag je niet geven bij nefropathie bij DMI

patiënten met hypoglycemia unawareness mogen geen insuline krijgen

patiënten met MODY-diabetes hebben geen nieraantasting

23 wat veroorzaakt geen unilaterale gynaecomastie

GH

opioiden

Gondaotrofines

24 2 mannen aan het joggen, 1 type 1, DM, begint raar te doen en rare dingen te zeggen

je stopt, vraagt hem zijn glycemie te bepalen en laat hem dan suiker houdende drank drinken

je stopt laat hem suiker houdende drank drinken

je spuit hem glucagon in die hij op zak heeft

je laat hem een chocoladereep eten


25. Welke stelling

Diabetes kan geassocieerd zijn met pancreaskanker

26. Schildkliernodulus, 13 mm, goedaardige echografische kenmerken, TSH normaal

Geen FNAC

wel FNAC

27. Welke geneesmiddel kan erge hypoglycemieen geven?

sulfonylurea

28. Hoop labowaarden, welke waarden zijn voldoende om diabetes te diagnosticeren?

29. Patient met DMI neemt langwerkend en kortwerkend insuline, welke redenering is het beste?

Hij moet insuline krijgen want heeft DM!! Je geeft de langwerkende ‘s avonds en vertelt de anesthesist dat hij DMI heeft

idem + je kijkt hoe hij geregeld is. Als hij ‘s morgens laag staat geef je hem 2 eenheden minder

30. Postpartum thyroïditis, wat is fout?

Pijnlijk

hypocaptatie?

TPO antistoffen

nog iets

31. Wanneer verwacht je geen hoog fosfaat?

  a. Hypoparathyroïdie 
  b. Primaire hyperparathyroïdie 

Allergologie

Casus Verhaal van vrouw met anafylactische shock. Nam kort daarvoor ibuprofen (een NSAID).

- wat is je voorkeursdiagnose?

- wat is je behandeling?

- Welke overgevoeligheidsreacties, veroorzaakt door NSAIDs, ken je? En welke lijken je mogelijk bij de casus van deze vrouw?

Casus Verhaal van vrouw die jeuk, urticaria en bloeddrukval heeft en onwel wordt tijdens volleybal training. Ze heeft een aantal weken geleden nog een reactie gehad tijdens de training, ze eet vaak iets voor de training.

- Wat is je initiële behandeling?

- Bespreek de differentiaal diagnostiek en je verdere uitwerking.

Casus: man van 58jaar (denk ik), zwelling van lip of tong. Geen jeuk. Neemt een Ace-I en Ca-antagonist voor zijn gekende hoge BD. Differentiaal diagnose en aanpak.

Bespreek/vergelijk de klinische presentatie en behandeling van chronische spontane urticaria enerzijds en anafylaxie anderzijds.

Bespreek mechanisme van sensibiliseren bij PR-10 en LTP eiwitten in kader van voedingsallergie

Leg p-i concept en altered self repertoir concept uit

Geriatrie casus

Casus: verhaal van syncope, oudere man met allerlei dingen in voorgeschiedenis en medicatie.

-Bespreek differentieel diagnosen van mogelijke oorzaken van de syncope (cardiale origine of vasovagaal, hypoglycemie)

- Welke dingen wil je nog per se weten (prodromen? retrosternale pijn? duur BWZ-verlies? …)

- Welke onderzoekingen doe je om tot diagnose te komen (anamnese, ECG, cor auscultatie, Holter, …)

- Welke handeling wil je direct doen? (hydratatie, ...etc)


Casus: man 82 jaar werd thuis op de grond gevonden en wordt naar spoed gebracht. De anamnese verloopt moeilijk want hij is heel suf en verward en blijft met zijn handen in de lucht grijpen. BD 88/56, ademfrequentie 32/m, pols 110/minuut, T: 35,6°C. Bij klinisch onderzoek hoor je crepitaties en …. . Rx toont een multi lobaire pneumonie. Er wordt antibiotica gestart en de patiënt wordt opgenomen op intensieve zorgen.


a) Welke factoren haal je uit de casus die de prognose bepalen?

b) Welke andere informatie ga je uit de de geriatrische evaluatie halen?

c) Welke vaccinaties worden er gegeven tegen pneumonie?

d) Om de hoeveel tijd moet je deze zetten?

Casus : Man van ongeveer 80 jaar. Is een jaar geleden zijn vrouw verloren en woont nu alleen thuis. Hij komt sindsdien niet vaak meer buiten en is 5 à 10 kg vermagerd. Maakte een tijdje geleden een val over zijn tapijt waarbij hij zijn heup gebroken had. Zijn T score op DXA is -2,4. Hij neemt heel veel medicatie tegen hoge bloeddruk ed en ook benzodiazepines. Heeft nierinsufficiëntie.

- Heeft deze man osteoporose ja of nee?

- welke risicofactoren identificeer je?

- moet hij behandeld worden met vit D en calcium en wat schrijf je voor qua beweging?

- hoe kan je die risicofactoren juist aanpakken?

- schrijf je deze man osteoporose medicatie voor? zo ja met welke factoren moet je rekening houden?


Casus : man komt helemaal in de war toe op spoed. Zijn vrouw zegt dat hij al enkele dagen raar doet, nadat de huisdokter oxybutynine had voorgeschreven als behandeling voor een overactieve blaas. Wanneer men hem vragen stelt, moet men dit meermaals doen en zijn antwoorden stroken niet helemaal met de richting van de vraag. Ook lijkt hij gedesoriënteerd in plaats en tijd. Hij is ook verbaal vrij agressief. Bij verdere anamnese zegt zijn vrouw dat hij al anderhalf jaar moeilijkheden heeft met de tuin, de financiën te regelen, … Ook heeft hij het moeilijk met stappen, valt hij regelmatig, … Ook zou hij al verscheidene keren dieren in de tuin gezien hebben, die de vrouw niet kon zien

a) Wat zijn uw mogelijke diagnose(s) en waarom?

b) De man blijft verbaal agressief en niet-medicamenteuze interventie lijkt niet te helpen. Welke mogelijke medicamenteuze interventie zou hier kunnen helpen?

Casus mevrouwtje 86j dat was gevallen en een schaafwonde had, met vermelding van medicaties (polyfarmacie inclusief benzodiazepines) en andere info (wandelt met stok, want minder kracht in bepaald been na CVA, pijn gedaan aan nachtkastje, orthostatische hypotensie met duizeligheid, geen neurologische uitvalsverschijnselen)

- Waarom komt deze dame in aanmerking voor valevaluatie?

- Welke risicofactoren herken je die zouden kunnen hebben bijgedragen tot haar val?

- Wat ga je in een formele valevaluatie nog bevragen (naast de hierboven vermelde risicofactoren)?

- Hoe ga je haar evenwicht testen?

Casus Oude vrouw 93 jaar komt op consultatie omdat ze gevallen is bij het rechtkomen in de ochtend. Ze heeft altijd al wat last bij het opstaan maar is nog nooit gevallen. In de verwijsbrief van de huisarts staat dat ze osteoporose heeft, diabetes mellitus type 2, last van hoge bloeddruk (stond er niet bij), hartfalen, ritmestoornissen en een nierfunctie van 40 ml/min. Ze neemt: aspirine 80 mg, ß-blokker, ACE-I, CCB, benzodiazepine (lorazepam), lisdiureticum en nam sinds 3 weken een NSAID voor lage rugpijn (niets voor diabetes, niets tegen osteoporose)

- Hoe ga je globaal de medicatie evalueren?

- Geef concreet advies i.v.m. de medicatie

- Met welke formules ga je de nierfunctie berekenen?

casus 84 jaar, pneumonie gehad, functioneel enorm achteruit gegaan. Loopt nu met een looprekje, komt ook minder buiten en is minder onafhankelijk als voorheen. Heeft verminderde eetlust en is afgevallen (4,5kg) heeft in voorgeschiedenis MI gehad, heeft reuma. Neemt beta-blokker en corticoïden.

- Is deze vrouw frail?

- hoe bepaal je of iemand sarcopeen is

- risicofactoren?

- hoe ga je hierop inspelen?

- arts raadt calcium en vitamine D aan bij deze vrouw, waarom denk je dat dat zo is?

- kleindochter heeft gelezen dat vit D en calciumsupplementen valrisico en MI doet verhogen. Wat zeg je tegen haar?

Examenvragen 2015-2016

Endocrino

1. Wat komt het meest voor?

 • type 1 diabetes
 • type 2 diabetes
 • MODY
 • diabetes door pancreasontsteking

2. Wat geeft GEEN problemen met de glycemie?

 • Acromegalie
 • Muco
 • Hypoparathyroidie
 • Addison

3. Hoe kijken we bij een diabetespatiënt de retinopathie na?

 • anamnese
 • echo van het oog
 • funduscopie door de oogarts
 • klinisch onderzoek van het oog

4. Patiënt met type 1 diabetes neemt Lantus en Novorapid en moet voor een onderzoek de volgende dag nuchter blijven. Wat doen we met de insuline? Het is nu avond en hij zou normaal nu Lantus spuiten.

 • We geven de insuline gewoon door en geven hem ‘s nachts stiekem fruitsap om een hypo te vermijden.
 • We verlagen de Lantus met 2EH en geven tijdelijk geen Novorapid. De volgende ochtend geven we enkel Lantus indien de patiënt te hoog staat.
 • We geven geen insuline, de patiënt is immers nuchter en heeft geen insuline nodig.
 • We geven kleine beetjes Novorapid.

5. Welk beeld is typisch in het 1e trimester van een zwangerschap?

 • Normaal tot verhoogd TSH en verhoogd TBG
 • Normaal tot verhoogd TSH en verlaagd TBG
 • Normaal tot verlaagd TSH en verhoogd TBG
 • Normaal tot verlaagd TSH en verlaagd TBG

6. Hoe presenteert een primaire hyperparathyroidie zich het vaakst?

 • asymptomatisch
 • fracturen
 • polyurie
 • nierstenen


7. Hoe kan type 2 diabetes voorkomen worden?

 • Door geen suikerhoudende frisdranken aan kinderen te geven
 • Type 2 diabetes kan nog niet voorkomen worden
 • Door het vermijden van overgewicht en een sedentair leven

8. Wat geven we aan iemand met hypothyroïdie met onomkeerbare etiologie?

 • dierlijk T3 en T4
 • synthetisch T3 en T4
 • synthetisch T3
 • synthetisch T4

9. Hoe noemen we de hormonen die door de dundarm worden aangemaakt na een maaltijd?

 • gutines
 • incretines
 • gliptines
 • gastrines

10. Vrouw met amenorre van 8 weken komt op consultatie. Zwangerschap wordt bevestigd met HCG test en correleert met zwangerschapsduur. Ze heeft een normaal T4 en gedaald TSH tot 0,01. Wat is je aanpak?

 • je verwijst haar naar een endocrinoloog voor verder nazicht
 • dit zijn normale waarden voor een eerste trimester zwangerschap
 • je start onmiddellijk PTU want je hebt geen tijd te verliezen, hyperthyroidie is heel gevaarlijk tijdens de zwangerschap en verwijst haar door voor verder nazicht.
 • je adviseert een T3 controle

11. Adoptiestudies: bij het vergelijken van geadopteerde kinderen met hun biologische ouders en adoptieouders ivm obesitas:

 • zal meer gecorreleerd zijn met adoptieouders dan biologische ouders door belang van omgeving
 • zal meer gecorreleerd zijn met biologische ouders dan adoptieouders door belang van genen in ontstaan van obesitas
 • zal niet gecorreleerd zijn met adoptieouders
 • zal niet gecorreleerd zijn met biologische ouders

12. Jonge vrouw, op spoed, is vermagerd, polyurie, suf, BD 112/80, pH = 6,4, glycemie 670…

 • nieuwe diagnose DM1 met keto-acidose
 • lactaatacidose
 • hysterie met hyperventilatie

13. Man met DM1, neemt glargine en snelwerkend insuline spuit voor elke maaltijd en moet operatie ondergaan en moet nuchter zijn. vraagt om advies

 • Die moet absoluut insuline spuit krijgen, omdat hij DM1 heeft.
 • Hij mag niets eten, dus ook geen insuline.
 • om de 3 u glycemie controleren en spuit geven
 • Je laat hem stiekem iets zoet eten zodat hij geen hypo krijgt.

14. SGLT inhibitoren geven meestal

 • hypo
 • genitale infectie
 • gewichtstoename

15. DPP4

 • geven weinig nevenwerkingen
 • geven maagdarmklachten
 • moeten IV genomen worden

16. Man met hoge BD = 160/110 had CVA, en heeft carotis stenose aan een kant met 50% vernauwing. Neemt niet graag medicatie. Licht gestegen cholest = 210 (NL < 180), licht gestegen LDL, …

 • naast aspirine en zoutarme dieet, statines opstarten
 • hoge dosis statines geven
 • stapsgewijze behandeling, met eerst BD onder controle krijgen met dieet, daarna eventueel een antihypertensivum, gezien zijn afkeur voor medicatie bd
 • ACE-i en nog iets

17. Ziekte van De Quevrain in subacute fase -> wat klopt NIET

 • normaal CRP
 • hypocaptatie op scintigrafie
 • pijnlijk
 • laag TSH

18. Noduli in schildklier welk teken is NIET verdacht

 • meerdere noduli op echo, want geven het minst kans op maligniteit
 • 1 hypercapterende nodulus op scintigrafie die overeenkomt met nodulus bij palpatie
 • 1 hypercapterende nodulus op FDG-PET die overeenkomt met nodulus bij palpatie

19. Wat is WAAR ivm FNAC van de schildklier?

 • verdere indicatiestellling voor heelkunde
 • alle noduli zijn bereikbaar voor FNAC
 • altijd een FNAC doen vanaf nodus diameter 15mm

20. Patiënt met type 2 diabetes en BMI 29 wil graag gaan joggen. Hij neemt sitagliptine en metformine. Wat raad je hem aan?

 • Ja, doen! Top!
 • Oppassen met joggen, want mogelijks lactaatacidose uitgelokt door metformine
 • Oppassen met joggen, want mogelijks lactaatacidose uitgelokt door sitagliptine
 • Oppassen met joggen, want mogelijks hypo door combinatie van sitagliptine en metformine

21. Welk beeld bij scintigrafie indien langdurig jodiumexcess?

 • focaal hypercaptatie
 • focaal hypocaptatie
 • globaal hypercaptatie
 • globaal hypocaptatie

22. Addison geeft meestal

 • weinig tot geen GI klachten
 • hypoglycemie
 • hypertensie
 • Secundaire diabetes

23. Initiële aanpak bij vermoeden van de ziekte van Cushing?

 • 24uur cortisolurie
 • ACTH
 • cortisol ‘s morgens meten
 • aldosterone bepalen

24. Pt na dorstproef heeft normalisatie van hyperosm urine, minder plassen, serum osm stabiel, geen gewichtsdaling -> wss D/ ?

 • nefrogene diabetes insipidus
 • primaire polydypsie
 • centrale D insipidus

25. Wat geeft GEEN unilaterale gynaecomastie bij de man?

 • anti-androgenen
 • opiaten
 • gonadotrofines
 • groeihormoon

26. Wat is een teken van diabetes insipidus?

 • hyponatremie
 • hypokalemie
 • hyperosmolaire urine
 • hypo-osmolaire urine

27. Wat is HbA1c?

 • Glycatie Hb dat mee instaat voor verwikkelingen op lange termijn bij diabetes
 • Glycatie Hb, maat voor gemiddelde glycemieregeling
 • een voor van Hb ontstaan door (een diabetesgeneesmiddel)

28. Waarom zwangerschapsdiabetes opsporen?

 • Macrosomie voorkomen
 • een te laag geboortegewicht vermijden
 • om urogenitale infecties te vermijden

29. Maximale grootte van een microprolactinoom

 • 1cm
 • 2cm
 • 4cm
 • 7cm

30. welke uitspraak is waar ivm feochromocytoom

 • steeds hypotensie
 • steeds hypertensie
 • soms ontdekt als incidentaloma
 • steeds benigne

31. casus over niet nuchter triglyceridengehalte van 430 (nl <150)

 • Hertesten dag erna, nuchtervetarm dieet en fibraten owv vrees voor pancreatitis
 • direct fibraten starten owv vrees voor pancreatitis
 • vetarm dieet en aanbeveling over plantaardige olie ipv dierlijke olie. Medicatie lijkt je nog niet nodig

32. Primair hyperaldosteronisme vaak:

 • hypokaliemie
 • hyperkaliemie
 • hyponatremie
 • hypotensie

33. Ectopische ACTH productie vaak geassocieerd met:

 • hypokaliemie
 • hypercalcemie
 • hyponatriemie
 • hyperkaliemie

34. Je gaat geregeld joggen met je vriend die diabetes type 1 heeft. Op een dag begint hij plots raar te doen (antwoordt niet meer op je vragen). Je denkt aan een hypoglycemische aanval, jij:

 • versnelt in de hoop een café tegen te komen waar je een frisdrank kan kopen
 • je geeft glucagon subcutaan die hij altijd op zak heeft je laat hem een chocoladereep eten
 • je laat hem zijn glycemie meten, indien te laag laat je hem koolhydraten eten ( bv. een koek, of een suikerhoudende energiedrank)

35. Wanneer moet je serum T3 meten?

 • verlaagd TSH en normaal T4
 • verhoogd TSH en normaal T4
 • verhoogd TSH en verlaagd T4 (of was het andersom?)
 • bij elke pt op intensieve zorgen

36. Autoimmune hypothyroiditis Hashimoto krijgt LT4 100 microgram, om de 6-8 weken controle, wat wordt er getest?

 • TSH
 • TSH en TPO AS
 • TSH en T4
 • TSH, T4 en TPO AS

37. welke stelling is correct?

 • TPO AS zijn nodig voor diagnose en opvolgen van hashimoto
 • TPO AS zijn nodig voor diagnose maar niet voor opvolgen van hashimoto
 • TSH R AS zijn nodig voor diagnose en opvolgen van Graves
 • thyroglobuline AS zijn nodig voor diagnose, maar niet voor opvolgen van Graves

38. 48 jarige vrouw met type 2 diabetes krijgt borstreconstructie en neemt glicazide, ze vraagt je om advies rond haar medicatie

 • ze mag het gewoon blijven verder nemen want geen gevaar voor hypo
 • ze heeft diabetes type 2 en moet dus absoluut insuline krijgen
 • ze mag niets eten dus mag ze de glicazide ook niet nemen, je zorgt er voor dat de anaesthesist weet dat ze type 2 diabetes heeft
 • ze mag haar glicazide niet nemen en je laat haar 850 mg Metformine nemen in de plaats

39. Welke stelling is juist over MODY

 • kan nog niet voorkomen worden
 • voorkomen door vermijden van suikerhoudende dranken
 • voorkomen door vegetarisme
 • vermijden van overgewicht

40. Wat is het incretineconcept?

 • insulinesecretie is groter na orale glucosebolus dan glucosebolus IV
 • insulinesecretie is lager na orale glucosebolus dan IV
 • glucagonsecretie is lager na orale glucosebolus dan IV

41. Iemand met veel diabetesklachten (vermagerd, plassen, blablabla), je vermoed diabetes. Welke test voer je uit om de diagnose te stellen?

 • glycemie nu
 • glycemie nu en OGTT morgen
 • onmiddellijk OGTT

42. Wanneer heb je GEEN diabetes?

 • HbA1c <6% en random glycemie <100 en OGTT < 140
 • HbA1c 6% en random glycemie >126 en OGTT >200 (niet zeker of dit er exact stond, ik veronderstel iets in die aard)
 • HbA1c <6% en random glycemie >126 en OGTT 178

43. Vanaf welk schildkliervolume krijgen patienten doorgaans compressieklachten?

 • 20 ml
 • 50 ml
 • 70 ml
 • 100 ml

44. vrouw die voorbije 6mnd 5% van haar lichaamsgewicht verloren is, nu heeft ze een BMI van 31. De laatste maand is haar gewichtsafname echter gestagneerd. Hoe reageer je?

 • voor jou is dit het bewijs dat de vrouw haar dieet niet volgt. Je leest haar de levieten en je verwacht dat ze over de komende 6 mnd opnieuw 5% van haar gewicht verliest, als ze tenminste wilskracht heeft
 • Je feliciteert haar met het bekomen gewichtsverlies en legt uit dat een klein gewichtsverlies al positieve effecten heeft. Je stelt voor om meer aan lichaamsbeweging te doen, om gewichtstoename door een gecompenseerd verlaagd REE te vermijden
 • Je zegt dat deze gewichtsdaling niet voldoende is, gezien haar BMI dat nog steeds te hoog is. Je bent teleurgesteld in haar.
 • Je verwijst de vrouw door naar de bariatrische chirurg, omdat het dieet niet voldoende effect heeft

45. wat is niet waar over diabetes?

 • het heeft vnl negatieve gevolgen op de bloedvaten
 • T1 diagnose wordt enkel bij kinderen gesteld

46. hoe volg je nefropathie op bij iemand met diabetes?

 • 1x/j microalbuminurie in urine
 • 1x/j albustix
 • 1x/j proteinurie

47. hoe volg je retinopathie op bij iemand met diabetes?

 • oognazicht om de 5j
 • oognazicht 1x/j

48. wat is niet waar voor postpartumthyroiditis?

 • TPO AS aanwezig
 • bilateraal omhoog getrokken oogleden
 • pijnlijke schildklier
 • hypocaptatie op scintigrafie

49. wat is géén voordeel van echocardio

 • morfologisch onderzoek mogelijk (andere formulering)
 • evaluatie van tracheacompressie bij duikende goiter
 • kosten-efficient

50. volgende biochemische waarden kan je vinden bij osteomalacie, behalve:

 • laag serum Ca
 • laag serum PTH
 • verhoogde alkalische fosfatasen
 • laag serum fosfaat

51. een man van 32j klacht van pijn in de borsten, bij KO voel je een borstschijf subareolair. je voert een bloedonderzoek uit, welke waarde vraag je zeker na?

 • LH
 • thyroglobuline
 • IGF-1
 • Calcitonine

52. je vermoedt acromegalie, welk onderzoek doe je?

 • GH meting nuchter
 • IGF-1 meting

53. wat is correct voor azoospermie?

 • gestegen LH wijst op testiscarcinoom
 • gestegen FSH wijst op obstructie
 • LH en FSH zijn meestal gestegen
 • serum testosteron kan normaal zijn

Allergologie

1) Casus: hooikoorts symptomatologie + appel en perzik allergie

    Bespreek diagnostische aanpak, mechanisme voedselallergie, verdere aanpak wat betreft voedselprobleem

2) Meisje tijdens het volleyballen plots urticaria, angio-oedeem, bloeddrukval,

    a)	Welke diagnose vermoed je?
    b)	Welke behandeling hoort hierbij?

Vervolg casus: vorige maand had ze tijdens het volleyballen urticaria, opgelost met antihistaminica die ze ook neemt af en toe voor haar hooikoorts. Ze had een peesontsteking waar ze sinds 5 dagen NSAID voor neemt, nu had ze pasta gegeten en doet ze dus die anafylactische shock. Ze eet wel vaker pasta

    a)	Waar denk je aan?
    b)	Welke diagnostisch tests doe je?

Examenvragen '14-'15 (oud curriculum)

OPGELET: in het oude curriculum was er een OLA 'Urgentiegeneeskunde', dit is er nu niet meer.

Maandag 22/6/15 VM

Endocrino

Welke zijn de acute verwikkelingen van diabetes mellitus en hoe behandel je ze?

Bespreek het bijnierincidentaloom.

Geriatrie

Hoe evalueer je polyfarmacie bij ouderen?

Bespreek het KB over het zorgprogramma.

Systeemziekten

Bespreek de auto-antistoffen bij systeemlupus.


Maandag 22/6/2015 NM

Endocrinologie

Bespreek de pathogenese van DMI en DMII en zijn verschillen

Bijvragen: effect op behandeling verschillen , effect van metabool syndroom op andere orgaansystemen van patiënt (hypertensie en atherosclerose etc)

Bespreek de pathogenese en oorzaken van hyperthyroidie

Geriatrie

Welke valpreventie methoden ken je?

Vit D en Ca nut bij ouderen en welke voorwaarden moeten voldaan zijn om effectief te zijn

Systeemziekten

Bespreek de technische onderzoeken van arteritis temporalis


Vrijdag 19/6/15 NM

Welke chronische verwikkelingen van diabetes mellitus ken je en hoe voorkom je ze?

DD hypercortisolisme

Bespreek de geriatrische patient

Diagnose Alzheimer

Kliniek Wegener

Pt met lage BD, hoe evalueer je ernst?

Donderdag 18/6/15 NM

Endocrino

Welke zijn de acute verwikkelingen van diabetes mellitus en hoe behandel je ze?

Bespreek de differentieel diagnose van hypercortisolemie.

Geriatrie

Bespreek het syndroom dementie.

Bespreek de preventie van delirium.

Systeemziekten

Welke technische onderzoeken kan je uitvoeren ter bevestiging bij het vermoeden van een arteriitis temporalis?

Urgentiegeneeskunde

CASUS: Patiënt had onlangs knieprothese aan Re Knie gekregen. Kreeg LMWH ter preventie van thrombose en een heparineslotje. Ontwikkelt nu felle pijn in Re Onderbeen en Li onderarm. Er is ook koorts (38,2°C). Zowel been als arm zijn koud en gezwollen. Wat is uw differentieel diagnose?

Donderdag 18/6/15 VM

Welke chronische verwikkelingen van diabetes mellitus ken je en hoe voorkom je ze?

Bespreek de oorzaken van cortisoldeficiëntie

Bespreek het syndroom dementie

Bespreek de preventie van delirium

Bespreek de kliniek en diagnose van EGPA

Waarom worden de pupillen geavalueerd? Waarvoor gebruik je de GCS?

Maandag 15/6/15 NM

Endocrino:

Verwikkelingen van diabetes bespreken (schematisch)

Indicaties voor screening schildklier

Wat is Diabetische nefropathie? Hoe voorkom je dit en wat is de behandeling?

Wat zijn de specifieke symptomen bij kinderen/adolescenten en foetaal/neonataal bij hypothyroïdie?

Geriatrie:

Wat is ondervoeding en hoe stel je dit vast?

Hoe bevorder je therapietrouw?

Hoe evalualueert men polyfarmacie? (Bijvragen: Welke medicatie geven risico op vallen, wat is orthostatische hypotensie? Wat is belangrijk als men dit meet bij het liggen?)

Wat zijn de kernsymptomen bij depressie? (Bijvragen: onderscheidt met dementie bij testen, Wat is MCI en hoe maakt men het onderscheid met dementie?)


Systeem:


Bespreek IgA-vasculitis

Urgentie:

Wat is het verschil tussen stridor en wheezing en wat zijn hun oorzaken?


Maandag 15/6/15 VM

Endocrino: Preventie acute en chronische verwikkelingen diabetes? symptomen en behandeling panhypofysaire deficiëntie?

Geriatrie: onderliggende oorzaken delirium + preventie? macro en micronutriënten in de voeding van ouderen?

Systeem: welke aandoeningen kunnen vasculitis nabootsen?

Urgentie: oorzaken verhoogde osmolar gap?


Maandag 15/6/15 NM

Endocrino: Defenitie en diagnostische criteria van Diabetes? addison: diagnose en behandeling ( bijvraag: wat doen bij een addisoncrisis)?

Geriatrie: diagnose en prognose van delier? diagnose van osteoporose?

Systeem: Behandeling van arteritis temporalis en Polymyalgia reumatica?

Urgentie: welke resuscitatievloeistoffen ken je en welke daarvan hebben de voorkeur?

Examenvragen '13-'14

Maandag 23/06 (voormiddag)

Endocrinologie

a. Welke verwikkelingen van diabetes mellitus ken je en hoe kan je ze voorkomen?
 Bijvragen: hoe ga je albuminurie evalueren, hoe komt het dat sommige patiënten geen HbA1C<6,5% halen (gevaar voor hypoglycemie),
 voelen ze hypoglycemie dan niet opkomen (bij autonome aantasting niet),...
b.Bespreek de pathofysiologie en oorzaken van hypothyreoïdie.
 Bijvragen: ga je iedereen screenen? Waarom vnl oudere vrouwen? Zowel jodiumexces als jodiumtekort?

Geriatrie

a. Bespreek de kernsymptomen van depressie bij ouderen.
b. Bespreek de macro- en micronutriënten bij ouderen.

Systeemziekten Welke technische onderzoeken worden aangewend bij de diagnose van arteriitis temporalis?

Urgentiegeneeskunde Wat zijn anion gap en osmotic gap en wat is hun nut?

Zaterdag 21/06 (namiddag)

Endocrinologie

a.Welke verwikkelingen van diabetes mellitus ken je? (schemavorm)
 Bijvragen: welk effect heeft hypoglycemie op de chronische verwikkelingen, voelt iedereen iets wanneer zijn suiker zakt, waar precies in het nefron treedt de verwikkeling op, hoe bepaal je micro-albuminurie, wat is de meest gevoelige methode voor retinale verwikkelingen op te sporen...
b.Bespreek de pathofysiologie en oorzaken van hypothyreoïdie.
 Bijvragen: hoe wordt het Wolf-Chaikoff effect therapeutisch gebruikt, amiodarone induceert thyroiditis en ook hypothyreoïdie: hoe?

Geriatrie

a.Hoe kan je polyfarmacie bij ouderen evalueren?
b.Die vraag over dat koninklijk besluit: onderdelen en doelen.

Systeemziekten Bespreek de behandeling van arteritis temporalis en polymyalgia rheumatica.

Urgentiegeneeskunde Hoe kan je het verschil zien tussen een cellulitis/erysipelas en een necrotiserende fasciitis en waarom is dat belangrijk?


Vrijdag 20/6 (namiddag)

Endocrino:

a. Bespreek verschillen tussen DM type 1 en 2
b. DD van hyperprolactinemie

Geriatrie:

a. ontstaan + oorzaken van ondervoeding
b. Behandelingsvormen van osteoporose buiten Vit D + Ca

Systeemziekten: Hoe stelt met diagnose van systeemsclerose

Urgentie: Pathofysiologie en oorzaken van shock

En

Geriatrie:

a. Delirium: risicofactoren en hoe voorkomen? Bijvraag: neveneffecten van antipsychotica
b. Ongewenst gewichtsverlies: hoe evalueren? Bijvraag: leg Epleymanoever uit (dus echt hoe je t praktisch aanpakt)

Endocrino:

a. Symptomen en tekens van ketoacidose (beknopt)
b. Thyroiditis: vormen en behandeling (beknopt)

Systeemziekten: Bespreek EGPA

Urgentie: Casus van de labiele man met beeld van metabole acidose (je krijgt Po2, Pco2, HCO en pH dacht ik). Wat leid je hieruit af en hoe pak je het verder aan?


Vrijdag 20/06 (voormiddag)

Endocrino:

a.Preventie van chronische en acute verwikkeling DM
b.Beperkingen en troeven van scintigrafie en CT schildklier

Geriatrie

a.Comprehensive geriatric assessment
b.Farmacologische behandeling van delirium
Bijvragen: CURB 65, Welke personen screenen voor valpreventie (case finding)

Systeemziekten Algemene principes van behandeling systeemvasculitis

Urgentie DD Man met knieprothese links en heparineslotje. Nu pijn, koorts, gezwollen en koude linkerarm en linker onderbeen.


Dinsdag 17/06 vm

Endocrinologie:

a.Bespreek zwangerschapsdiabetes.
b.Bespreek de symptomen en de behandeling van panhypofysaire insufficiëntie.

Geriatrie:

a.Hoe presenteren infecties zich bij ouderen en geef een voorbeeld.
b.Wat zijn de frequentste oorzaken van vallen bij ouderen?
Bijvragen: Hoe onderzoekt men orthostatische hypotensie? Leg het Dix-Hallpike maneuver uit.

Systeemziekten: Hoe kan vasculitis zich presenteren?

Urgentie: Waarom en hoe spoort men de linker en rechter puntstoot op?

Maandag 16/06 (voormiddag)

Endocrinologie

 • Bespreek symptomen en diagnose van type 1 diabetes mellitus
 • Bespreek beknopt etiologie en diagnose van panhypofysaire insufficientie
 • Bespreek de methoden om overgewicht op te sporen
 • Welke endocrinologische aandoeningen geven hypertensie? En hoe wordt dit gediagnosticeerd?

Geriatrie

 • Hoe kan je therapietrouw verbeteren bij ouderen
 • Bespreek het syndroom dementie
 • Bespreek de sondevoeding in de behandeling van ondervoeding
 • Wat is comprehensive geriatric assessment?
 • Oorzaken vallen
Bijvragen Joosten: Wat is sarcopenie en hoe behandel je het? Hoe behandel je delier farmacologisch en wat zijn de nevenwerkingen?

Systeemziekten

 • Bespreek IgA vasculitis

Urgentie

 • Man onwel bloeddruk 100/60, hartfrequentie 110/min. Hoe evalueer je de ernst van de situatie?

Vrijdag 13/06 (voormiddag)

Endocrinologie

 • Bespreek de preventie van acute en chronische verwikkelingen bij diabetes mellitus.
 • Centrale diabetes insipidus: hoe stel je de diagnose en hoe behandel je?
 • Medische gevolgen van overgewicht/obesitas
 • Diagnose en behandeling van hyperparathyroidie

Geriatrie

 • Hoe evalueer je polyfarmacie bij ouderen?
 • Hoe presenteren infecties zich bij ouderen? Geef enkele voorbeelden.
 • Bijvragen:
  • Wat is MMSE?
  • Hoe evalueer je of valpreventie nodig is?
 • Kenmerken van de geriatrische patient
 • Toon met vb aan dat therapie efficiënter kan zijn op oudere leeftijd
  • wat staat er in het KB van ...

Systeemziekten

 • Bespreek de verschillende auto-antilichamen die voorkomen bij systeemlupus.

Urgentiegeneeskunde

 • Een man van 30 jaar komt op spoedgevallen met acute pijn links thoracaal: BD 100/60 mmHg, CVD +14 cmH2O, HF 120/min. Bespreek de differentiële diagnose en verdere klinische (niet technische) oppuntstelling.


Zaterdag 7/06

Endocrinologie

 • Hoe spoor je de chronische verwikkelingen van diabetes mellitus op? Hoe kan je ze voorkomen?
 • Wat zijn voor- en nadelen van I131 behandeling bij hyperthryroïdie?
 • Behandeling DM 1: doelstellingen en middelen?
 • Hypofyse-incidentaloma.

Geriatrie

Systeemziekten

 • Welke technische onderzoeken voor diagnosestelling van arteriitis temporalis?

Urgentiegeneeskunde

 • Pulsus paradoxus: bespreek en in welke klinische situaties voorkomend?


Vrijdag 6/06

Endocrinologie

 • Diabetes type 2: behandeling?
 • Incidentaloma bijnier.

Geriatrie

 • KB zorgprogramma.
 • Sarcopenie: pathogenese en behandeling?

Systeemziekten

 • Ziekte van Wegener (GPA)

Urgentie

 • Levensbedreigende abdominale urgenties

Examenvragen '12 - '13

Maandag 10/06

1. Geriatrie:

Hoofdvragen: (Flamaing overloopt de schriftelijk opgeloste vraag met u en vraagt dan bij waar nodig)

 • Oorzaken van vallen
 • Oorzaken van ondervoeding
 • Diagnose en prognose van delirium
 • Doel en onderdelen van het ZGP volgens het KB blabla.
 • Bespreek orale bijvoeding bij ondervoeding
 • Zijn calcium en vitamine D voldoende bij osteoporose? Welke medicatie is er?

Bijvragen: (Flamaing heeft een papier bij, daar leest hij zijn bijvragen van af)

 • Welke rol speelt DEXA in de diagnose van osteoporose?
 • Welke medicatie draagt bij aan ondervoeding?
 • Wat is MMSE
 • LBD
 • Als orale bijvoeding onvoldoende is: wat dan? (sondevoeding)
 • Welke types delier ken je?


2. Endocrinologie:

 • Geef de symptomen en tekens van ketoacidose (beknopt).
 • Bespreek de endocrinologische oorzaken van hypertensie en hun diagnose.
 • Hoe weet je dat iemand een medisch gewichtsprobleem heeft? Welke parameters bepalen?
 • Troeven en tekortkomingen van CT en scintigrafie
 • Bespreek de behandeling van type 2 diabetes met orale antidiabetica.
 • Hoe stelt men de diagnose van osteoporose?


3. Systeem: (voor iedereen hetzelfde)

 • Bespreek de principes van de behandeling van systeemvasculitis.


4. Urgentie: (voor iedereen hetzelfde)

 • Patiënt met een laagnormale bloeddruk. Wat ga je nakijken om te weten of dit een beginnende shock is?

Zaterdag 15/06

Endocrinologie (mondeling)

 • Bespreek de factoren voor het behoud van lichaamsgewicht.
 • Bespreek de endocrinologische oorzaken van hypertensie, en hoe stel je de diagnose
 • Bespreek diabetesvoet
 • Bespreek bijnier incidentolamata

Geriatrie

 • Zijn vitD en calcium voldoende bij de behandeling van osteoporose, bespreek
 • Bespreek orale bijvoeding bij ouderen
 • Toon aan met een voorbeeld dat medicatie bij ouderen efficienter kan zijn dan op jongere leeftijd
 • Farmacologische behandeling van delirium

Systeemziekten

 • Bespreek de behandeling van systeemsclerose

Urgentiegeneeskunde Een man presenteert zich met hevige borstpijn, een bloedddruk van 120/60, tachycardie en een CVD van 14. Bespreek de differentiële diagnose, en hoe begin je eraan klinisch (en dus niet technisch).Maandag 17/06

1. Endocrinologie (mondeling)

 • Diabetische macroangiopathie is multifactorieel. Bespreek + welke therapie?
 • Bespreek de voordelen en de nadelen van echografie en punctie van de schildklier
 • Bespreek de chronische verwikkelingen bij diabetisch. Hoe voorkom je ze?
 • Geef de differentieel diagnose van hirsutisme.
 • Geef de symptomen veroorzaakt door obesitas (schriftelijk)
 • Symptomen en verwikkelingen hyperthyroïdie (schriftelijk)

2. Geriatrie

 • Welke risicofactoren maken de oudere vatbaar voor infecties?
 • Wat zijn de gevolgen van een val voor de thuiswonende oudere?
 • Doel en onderdelen over het zorgprogramma van het KB (mondeling)
 • Bespreek de diagnose en prognose van delirium. (mondeling)

3. Systeemziekten

 • Welke aandoeningen lijken op vasculitis?
 • Technische diagnose Arteritis temporalis.

4. Urgentiegeneeskunde

 • Wat is stridor en wat is de oorzaak ervan?
 • Pupillen wat kan men daaruit leren op de spoedgevallen?


Dinsdag 18/06 NM

1. Endocrinologie

 • Vergelijk pathogenese Diabetes type 1 en 2
 • Aanpak hypofyse incidentiloma

2. Geriatrie (mondeling: Tournoy)

 • Differentiële symptomatologie Dementie en Depressie
 • Bespreek Alzheimer en Lewy Body

3. Systeemziekten

 • Bespreek kort Sjögren, MCTD, Dermato -en polymyositis

4. Urgentiegeneeskunde

 • Casus van man die iets aan zijn been had en nu een aantal dagen al heparineslotje. Nu pijn aan zijn rechter bovenarm en linkeronderarm, gezwollen en koud aanvoeldend

Wat is de differentieel diagnose?