Didactiek gezondheidswetenschappen - truncusgedeelte (O0C04A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Het opleidingsonderdeel didactiek moet de toekomstige leraar de nodige kennis, inzichten en vaardigheden (basiscompetenties) bijbrengen in de didactische taken van het specifieke vakgebied en haar/hem voorbereiden op haar/zijn taak in het onderwijs van medisch-wetenschappelijke vakken. Naast de opleiding gericht op het onderwijs, geeft deze cursus ook een vorming voor diegenen die voordrachten, seminaries en opleidingen wensen te verzorgen in het domein van de gezondheidswetenschappen. De doelstellingen van dit opleidingsonderdeel vinden hun ontwerp in de basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs groep 2 en worden als volgt geformuleerd. Toekomstige leraren moeten:

 • op macroniveau

- kunnen reflecteren over de brede maatschappelijke betekenis en verwachtingen ten aanzien van medisch-wetenschappelijke vakken (basiscompetentie 10)

- kunnen reflecteren over algemene pedagogisch inzichten en de relevantie voor het onderwijs in medisch-wetenschappelijke vakken (basiscompetentie 9)

- kunnen reflecteren over de evolutie van het onderwijs (met in het bijzonder aandacht voor de medisch-wetenschappelijke denk- en werkwijze) aan de hand van de eindtermen en leerplannen

- in dialoog kunnen treden met onderwijsinstanties en kunnen participeren aan onderwijsinitiatieven (basiscompetentie 8)

 • op mesoniveau

- kunnen toelichten hoe vak(overschrijdende) werkgroepen functioneren (basiscompetentie 7)

 • op microniveau

- de didactische componenten van het onderwijs, en in het bijzonder voor de medisch-wetenschappelijke vakken, kunnen ontdekken, bespreken en in theoretische modellen uitdrukken (basiscompetenties 5 en 6)

- voorbereidende taken m.b.t. het opzetten van een krachtige leeromgeving kunnen identificeren en uitwerken (basiscompetenties 1, 2, 3 en 4): dit houdt onder meer in dat toekomstige leraren

- een planning op korte en lange termijn kunnen maken

- op een model van didactische analyse de verschillende rubrieken voor lesvoorbereiding en -beoordeling kunnen invullen en inschatten

- vakdidactische bronnen kunnen raadplegen

- een concrete krachtige leeromgeving voor de vakspecifieke lessen kunnen uitwerken: formuleren van lesdoelstellingen, het doorvoeren van een gepaste keuze en ordening van leerinhouden, het uitwerken en efficiënt omgaan met werkvormen, het correct en efficiënt aanwenden van media (inclusief het integreren van ICT) en het uitwerken van vakspecifieke evaluatievormen.

- kunnen reflecteren over de uitgewerkte krachtige leeromgeving. Daarnaast worden kennis, vaardigheden en attituden m.b.t. de didactische taken in het medisch-wetenschappelijke vakgebied door de toekomstige leraar ingeoefend.

Examenvorm

Type : Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode Evaluatievorm : Mondeling, Paper/Werkstuk, Presentatie, Self assessment/Peer assessment, Medewerking tijdens contactmomenten


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Sjabloon:Didactiek gezondheidswetenschappen - truncusgedeelte (O0C04A)/bestanden


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.) Sjabloon:Didactiek gezondheidswetenschappen - truncusgedeelte (O0C04A)/examenvragen

Examen 2015

Vraag 1 : Geef 3 argumenten Pro en 3 argumenten contra tegen domeinscholen.

Vraag 2 : Pas een toetsanalyse toe op een open vraag die op 3 punten staan, 1,5/3 is geslaagd.

Vraag 3 : Wat is jouw favoriete leerstijl ( cfr . leercirkel van Kolb ) + geef 2 bijhorende didactische werkvormen die je kan gebruiken hiervoor.

Vraag 4 : Je kan doelstellingen formuleren op verschillende niveau's op vlak van attitude. Formuleer 1 doelstelling per niveau over een onderwerp naar keuze uit een lijst.

Vraag 5 : 2 begrippen uitleggen : M-Decreet en bekwaamheidsbewijs.

Examen 2016

 • 3 zwaktes van het SO die in het masterplan naar boven komen,
 • de ordeningen van leerinhoud: een combinatie maken van 2,
 • op elk niveau van attitudes een doelstelling opstellen rond een van 5 gegeven thema's en dan telkens een voorbeeld geven van summatief- proces, summatief-
 • product, formatief-proces en formatief- product.
 • termen uitleggen: scholengemeenschap - middenschool, product - proces, begeleidende klassenraad, sleutelcompetenties, VOET en parate kennis en functionele kennis.
 • kwaliteit van een vraag bespreken (p-waarde, a-waarde en d-waarde),
 • actualiteit: iets over deeltijds onderwijs en inclusief onderwijs, leerlingen die van het buitengewoon naar gewoon onderwijs gaan. En dat leerkrachten
 • strenger zijn voor jongens dan voor meisjes
 • schema van leerlingkenmerken en daar abstracten in plaatsen (3 van de 5)
 • evaluatie is onafscheidelijk van het didactisch model uitleggen
 • standpunten van voor- en tegenstanders van domeinscholen uitleggen (en domeinscholen benoemen).
 • de ordeningen van de leerinhoud combineren en voorbeelden geven,
 • het schema van leerlingkenmerken geven en 3/5 abstracts van gegeven artikels erin passen
 • attitudes benoemen en vb geven (je krijgt 5 thema's waar je uit mag kiezen).
 • woordjes: luxeverzuim, vakkengesplitst - vakoverschrijdend, bekwaamheidsbewijzen