Milieu en gezondheid (E01N9A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


General info

De student verwerft: - Inzicht in de belangrijkste (algemene) milieu problemen. - Inzicht in het bepalen van milieunormen (mens en/of ecosystemen) De student is na de cursus in staat een dossier / artikel / persbericht te lezen en te beoordelen, door het natrekken van de bronnen en door extra informatie op te zoeken. De student kan na de cursus informatie die verspreid wordt via de media objectiveren.


Mode of examination

Het examen bestaat uit 2 delen: - de bespreking en de kwaliteit van een werkstuk. Bij de start van het academiejaar wordt een uitgebreide toelichting gegeven aan de student over wat juist met dit werkstuk bedoelt wordt. - een open boek examen Elk onderdeel wordt gequoteerd op 10 punten (elk 50% van het totaal).

examen tijdens examenperiode mondeling / paper / werkstuk open vragen

Files

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Click here to upload files.)

Examenvragen 2012-2013

1. Stelling: luchtvervuiling is de oorzaak van de stijging in prevalentie en incidentie van astma. 2. Bespreek de toxiciteit van Cadmium. 3. IARC classificatie.


Exam questions

(Click here to add exam questions.)

Examenvragen '12-'13

1. Stelling: Zijn blootstellingsbiomerkers voldoende om blootstelling te evalueren. Bespreek, argumenteer en geef je eigen mening.

2. Toxiciteit van kwik.

3. De 3D's voor asbest. Bespreek.

Examenvragen '13-'14

1. Is luchtvervuiling de belangrijkste soort vervuiling voor de menselijke gezondheid. Bespreek, geeft je mening en argumenteer.

2. Wat is TCDD? Hoe wordt het geproduceerd en waarom? Geef de belangrijkste eigenschappen i.v.m. toxiciteit.

3. Bespreek de belangrijkste waterkwaliteitsparameters.


1. Zijn blootstellingsbiomerkers voldoende om blootstelling te evalueren. Bespreek, argumenteer en geef je eigen mening.

2. Bespreek de toxiciteit van kwik

3. Bespreek de algemene gezondheidsrisico's van zwevend stof


1. 'Gezonde buitenlucht' is fictie, het is dan ook beter om binnenhuis te blijven. Bespreek.

2. Asbest is nog steeds een belangrijk (zeker wereldwijd) probleem. Bespreek.

3. Bespreek de verschillende biomerkers.


1. Stelling: Watervervuiling is enkel negatief voor het milieu, maar heeft geen invloed op de menselijke gezondheid. Bespreek

2. Bespreek biomerkers.

3. Hoe kan men op korte termijn en lange termijn de ozonconcentratie verlagen?


1. Stelling: Zijn blootstellingsbiomerkers voldoende om blootstelling te evalueren. Bespreek, argumenteer en geef je eigen mening.

2. parameters om de toxiciteit van zwevende stof te meten

3. dioxinen: productie & risico. Hoe toxiciteit en concentratie bepalen?

Examenvragen '14-'15

1. Stelling: De relatieve waterschaarste (in België) maakt watervervuiling nog belangrijker voor de gezondheid van de mens. Argumenteer en geef je eigen mening

2. toxiciteit van cadmium

3. geeft de verschillende biomerkers

Examenvragen '15-'16

1. Stelling: is het noodzakelijk om bij een risico-analyse NOAEL te bepalen? Bespreek, argumenteer en geef je mening.

2. Bespreek de algemene gezondheidseffecten van zwevend stof.

3. Bespreek de waterkwaliteitparameters.


Examenvragen '17-'18

1. de 3D’s van asbest uitleggen

2. de drinkwater parameters

3. stellingen

de toename in asthma is te wijten aan luchtvervuiling

luchtvervuiling is de belangrijkste oorzaak van vervuiling. akkoord of niet, beargumenteer

watervervuiling is een probleem voor het milieu, niet voor de menselijke gezondheid

4. ozon verminderen op lange en korte termijn

5. biomerkers, het nut in milieuproblematiek

6. We spenderen 90% van onze tijd binnenshuis, zijn we dan beschermd van luchtverontreiniging?

7. Wat is het verschil tussen een genotoxisch en niet-genotoxisch carcinogeen?

8. Hoe bepaal je de ADI? is dit op basis van een drempel-dosis? Leg uit.

9. bespreek fijn stof