Religie, zingeving en levensbeschouwing (A08M8A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Op het vlak van kennis:

Na het volgen van dit opleidingsonderdeel kunnen de studenten:

• een aantal kenmerken rond zingeving, levensbeschouwing en religie in de postmoderne cultuur en de eigenheid van het christendom, dit alles overeenkomstig de algemene doelstellingen van het universiteitsbrede vak 'Religie, zingeving en levensbeschouwing' (zie hieronder) beschrijven

• een aantal existentiële, maatschappelijke en vooral ook zingevingskwesties in verband met de grenservaringen van lijden en dood beschrijven

• de antwoordpogingen die bepaalde levensbeschouwingen, religies en daarin bijzonder ook de bijbels-christelijke geloofstraditie bieden op de grote zinvragen vanuit lijden en dood beschrijven

• het belang en enkele basiscomponenten van spiritualiteit in de gezondheidzorg beschrijven


Op het vlak van vaardigheden/attitudes:

Op het einde van de cursus zijn de studenten in staat om op een persoonlijke, kritische manier te reflecteren over religie, zingeving en levensbeschouwing in de samenleving , over zingevingsvragen in verband met lijden en dood en over spiritualiteit in de gezondheidszorg. Ze zijn ook in staat om hun visie op een goede manier te verwoorden. De studenten zijn zich op het einde van de cursus bewust van het belang van zingeving in het algemeen en in de totaalzorg voor de patiënt in het bijzonder en hebben een alerte openheid hiervoor.


Generieke doestellingen bij het associatie-brede vak RZL:

De student is in staat om

1. te verduidelijken welke rol levensbeschouwing en religies, in het bijzonder de christelijke geloofstraditie, spelen in cultuur en samenleving.

2. te analyseren welke mens- en wereldbeelden aanwezig zijn in fenomenen in samenleving en cultuur, zoals bijvoorbeeld media, gezondheidszorg, economie, techniek, onderwijs, … en hierover kritisch te kunnen reflecteren.

3. de eigenheid van levensbeschouwing(en) en religie(s), in het bijzonder van de christelijke geloofstraditie aan te tonen en uit te leggen aan de hand van concrete voorbeelden.

4. algemene theoretische visies uit theologie en religiewetenschappen toe te passen op actuele maatschappelijke thema’s.

5. de religieuze en levensbeschouwelijke thema’s verbonden met het eigen vakgebied leren onder ogen te zien en er kritisch mee om te gaan.

6. een persoonlijke en onderbouwde visie omtrent levensbeschouwelijke vragen en fenomenen te ontwikkelen en te verwoorden, in dialoog met het christelijke geloof.

7. in verband met aspecten van het eigen leven de waarde van religie, zingeving en geloofshoudingen te benoemen (‘levensbeschouwelijke bedachtzaamheid’).

8. te verduidelijken hoe inzicht in levensbeschouwelijke vragen en visies kan bijdragen aan de ontwikkeling van de professionele identiteit als dienst aan de samenleving, met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren (zie: https://www.kuleuven.be/onderwijs/visie-en-beleid/bestanden/beleidsplan & http://www.kuleuven.be/overons/opdrachtverklaring).

Examenvorm

Type : Examen buiten de normale examenperiode

Evaluatievorm : Schriftelijk

Vraagvormen : Open vragen

Leermateriaal : Geen

Het examen bestaat uit twee delen, elk op 10 punten. Het eerste deel bevat kennisvragen, het tweede deel is een reflectievraag (bv. een stelling).

Vervroegde tweede zittijd

Voor de studenten die volgens de regels beschreven in het onderwijs- en examenreglement kunnen deelnemen aan de vervroegde 2e zittijd in maart, kan de evaluatievorm van deze vervroegde 2e zittijd afwijken van de evaluatievorm van de standaard 2e zittijd in september.

Specifiek voor dit OPO geldt volgende evaluatievorm:

Vervroegde 2e zittijd maart: mondeling met open vragen Standaard 2e zittijd september: mondeling met open vragen Studenten die deelnemen aan de vervroegde 2e zittijd in maart kunnen niet meer deelnemen aan de 2e zittijd in september, gezien deze studenten hun twee examenkansen voor dat OPO reeds gebruikt hebben.

Tips

(Klik hier om tips toe te voegen.) Samenvatting cursustekst 2016


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

File:Religie, zingeving en levensbeschouwing - samenvatting 2016 Koen.docx

Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.) [[1]]

Media:http://www.medica.be/w2/index.php?title=Bestand:Religie,_zingeving_en_levensbeschouwing_-_samenvatting_2016.docx


Examenvragen 17-18

Wit

Lijden en menswaardigheid: benoem de elementen van scheiding in onze cultuur volgens M. Desmet en leg er 1 meer uitgebreid uit (max. 10 lijnen)

Benoem de kritiekpunten op het model van God als pedagoog. (max. 5 lijnen)

Bespreek het ontstaan van eclectisme en syncretisme in de postmoderne samenleving. (max. 5 lijnen)

Bespreek de verschillen tussen christelijk verrijzenisgeloof en het reïncarnatiegeloof. (max. 5 lijnen)

Bespreek de spijswetten van de Joden. (max. 3 lijnen)


Reflectievraag: kies 1 van de 2 stellingen en bespreek deze

Pijnstillers kunnen lang niet alle pijn oplossen. ‘To care’ is groter dan ‘to cure’, en omvat zelfs een spirituele dimensie

Het christendom verkeert in de postmoderne samenleving in een crisis


Geel

Verschil tussen verantwoordelijkheid in eerste en tweede persoon volgens Burggraeve, en leg het lijfelijke aspect van barmhartigheid uit. (10 lijnen)

De twee motieven (verlangens) voor onsterfelijkheid voor christenen vanuit antropologisch standpunt (5 lijnen)

Agnosticisme (5 lijnen)

Model van God als mee-lijder. Sterke en zwakke punten van dit model. (5 lijnen)

Harold Kushner (3 lijnen)


Reflectievraag: kies 1 van de 2 stellingen en bespreek deze

Religie en postmoderne geseculariseerde wereld

Protest en aanvaarding houden elkaar in evenwicht bij omgaan met lijden


Examenvragen 17-18 || 7-jarige opleiding

Wit

1. Bespreek fasen van E. Kubler-Ross en bespreek fase 2. (10 lijnen)

2. Leg de verschillen uit tussen de oosterse en westerse opvatting van het reïncarnatiegeloof. (5 lijnen)

3. Wat is de hoofdbetekenis voor de Christenen van de wonderen die Jezus verricht heeft? (5 lijnen)

4. Deïsme. (5 lijnen)

5. Albert Camus (3 lijnen)

6. Stelling, 1 - 1.5 p., keuze tussen:

  • Spiritualiteit van de arts.
  • Na Auschwitz kan men niet meer in God geloven.


Geel

1. Welke schuldmechanismen kunnen er meespelen in het lijdensproces en welke stellingname kan je hiertegenover aannemen? (10 lijnen)

2. Deïsme (5 lijnen).

3. Wetenschap en religie kijken op een andere manier naar de werkelijkheid, licht toe. (5 lijnen)

4. Theologisch bezwaar tegen het theodicee-model van God als rechtvaardige rechter? (5 lijnen)

5. Etty Hillesum (3 lijnen)

6. Stelling, 1 - 1.5 p., keuze tussen:

  • Lijden is eigen aan het mens-zijn. Toch hebben veel westerse tijdsgenoten het hier moeilijk mee.
  • De mens is ongeneeslijk religieus.

Examenvragen 16-17

Versie 1:

Bespreek in max. 10 regels: Individualisering en pluralisering in de postmoderne cultuur.

Bespreek in max. 5 regels: Wat bedoelt Levinas/Burggraeve met ‘lijfelijkheid’ van barmhartigheid?

Bespreek in max. 5 regels: De verschillen in oosterse en westerse opvattingen van reïncarnatie.

Bespreek in max. 5 regels: bespreek de theologische opmerkingen over de visie van god als rechter.

Bespreek in max. 3 regels: Wat is de betekenis van ‘islam’ en geef de vijf zuilen van de islam.

Reflectievragen: Kies een van deze twee stellingen. Formuleer je eigen mening en beargumenteer met verwijzingen en elementen uit de cursus. 1-1,5 blad -Na Auschwitz kan men niet meer in God geloven. - Aandacht voor spiritualiteit in de gezondheidszorg is belangrijk, ook bij de arts. Dit is niet evident.

Versie 2 -Bespreek in 10 regels: schuld mechanismen bij lijden

-Bespreek in 5 regels: definitie religie + leg een aspect verder uit.

Bespreek in max 3 regels waar je allemaal best rekening mee houdt als een moslim in het ziekenhuis ligt

Reflectievragen:

-”de mens is ongeneeslijk religieus”, bespreek

Examenvragen 14-15

Geel Deel 1

1. Kennisvraag (max 10 regels):

* Welke schuldmechanismen kunnen er meespelen in het lijdensproces en welke stellingname kan je hiertegenover aannemen/hoe ermee omgaan? 

2. Kennisvragen (max 5 regels):

* Wetenschap en religie kijken op een andere manier naar de werkelijkheid, licht toe.
* Theologisch bezwaar tegen het theodicee-model van God als rechtvaardige rechter? (gewoon opnoemen)
* Harold Kushner

3. Bijkomende vraag (max 2 regels)

* Geef een aandachtspunt in de verzorging van overledenen bij de islam.

Deel 2

Reflecteervraag: kies 1 van onderstaande stellingen en beargumenteer. Omcirkel de stelling die je kiest. (max 1 - 1.5 pag)

1. Onze maatschappij lijdt aan de ziekte niet te kunnen lijden
2. Onze maatschappij is ongeneeslijk religieus.

Wit Deel 1

1. Kennisvraag (max 10 regels):

* Geef de 5 fasen van Kubler - Ross en bespreek fase 2 

2. Kennisvragen (max 5 regels):

* Passiviteit als arts (M. Desmet): bespreek kort 3 verschillende elementen 
* Wat is de hoofdbetekenis voor de Christenen van de wonderen die Jezus verricht heeft?
* Deïsme

3. Bijkomende vraag (max 2 regels)

* Wat betekent het woord 'islam'? 

Deel 2

Reflecteervraag: kies 1 van onderstaande stellingen en beargumenteer. Omcirkel de stelling die je kiest. (max 1 - 1.5 pag)

1. Lijden is menswaardig
2. Lijden en geweld zijn de rots van het atheïsme