Medische ethiek (E06Y9A)

Uit WikiMedica
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


[E06Y9A] - Medische ethiek
Kris Dierickx
Geneeskunde
Fase 3e fase
Semester 1e semester
Studiepunten 3 stp.
KULeuven Syllabus


Algemeen

De student kan:

de belangrijkste theorieën in de medische ethiek beschrijven.

de stappen in de medisch-ethische analyse toepassen op een concrete casus.

de belangrijkste ethische argumentaties inzake medische beslissingen omtrent het levenseinde verduidelijken.

de voornaamste posities inzake euthanasie beargumenteren.

de ethisch relevante concepten inzake medische beslissingen bij kinderen uitleggen.

de argumentaties inzake medisch-ethische topics bij het begin van het leven beoordelen.

de ethisch relevante concepten inzake humane genetica beschrijven.

de voornaamste posities in de ethische discussie omtrent preventie en screening uitleggen.

medisch-ethische problemen situeren binnen een interdisciplinaire, interprofessionele en maatschappelijke context.

de relevante medisch-ethische concepten inzake wetenschappelijk onderzoek toepassen.

Proffen: Dierickx Kris | Gastmans Chris

Examen

Het examen omvat twee delen:

1. Casusbespreking (4/10de van de punten)

Een casusbespreking. Deze casusbespreking wordt schriftelijk uitgewerkt en tegen uiterlijk vier weken voor het begin van de officiële examenperiode van het lopende academiejaar ingediend in afgedrukte vorm (afgeven op secretariaat biomedische ethiek en recht) én electronisch via Toledo. De studenten kunnen niet deelnemen aan het mondeling examen indien ze dit werkje niet tijdig hebben ingediend.

Het werkje bevat volgende onderdelen en is tussen de 1000 en 1500 woorden lang (exclusief de casus en de literatuurverwijzingen).

a. Titel (met thema van de casus; max 1 lijn)

b. Uiteenzetting van de casus

c. Expliciteren van de ethische vragen die erin vervat zitten

d. Ethische bespreking van de casus

e. Besluit met o.m. eigen positiebepaling

f. Ten minste 5 referenties naar medisch-ethische literatuur

De evaluatie gebeurt op basis van: opbouw, taalgebruik, helderheid van de ethische en medische probleemstelling, consistentie van de ethische redenering, besluitvorming, en literatuurverwerking. Het evaluatieformulier is beschikbaar op Toledo.

De casussen worden via Toledo ter beschikking gesteld wanneer het stappenplan voor ethische analyse wordt besproken tijdens de hoorcolleges.

2. Schriftelijk examen (6/10de van de punten)

Dit onderdeel betreft open vragen, en peilt naar uw kennis van de cursus.


Er wordt één globaal cijfer gegeven voor het examen

Hiermee wordt bedoeld dat je de aparte cijfers van je paper nooit te weten komt, tenzij je je examen gaat inkijken.

Tips

  • De paper is toch wel even doorwerken, dus begin op tijd, zeker in combinatie met de opdracht die je krijgt voor wetenschappelijke rapportering.

Bestanden

Bestanden kan je hier vinden. Nieuwe bestanden kan je hier uploaden.

Examenvragen

Examen 2019-2020

Open vragen

Leg het principe uit ‘het belang van het kind’ in third party reproduction.

Is ‘kwaliteit van leven’ een hanteerbaar ethisch principe bij levenseindezorg van pasgeborenen? Wat zijn de voor- en nadelen?

Meerkeuzevragen

1. Wat behoort niet tot actieve levensbeëindiging?

a)	Niet reanimeren (DNR)
b)	Levensbeëindiging zonder verzoek
c)	Hulp bij zelfdoding
d)	Euthanasie

2. Factoren om auteur te zijn volgens ICMJE?

a)	Meewerken aan concept en tekst, finale toestemming geven voor publicatie en verantwoordelijk zijn voor heel het artikel ofzo

3. Biobanken en vrije geïnformeerde toestemming: wat is fout

a)	Om het onderscheid onderzoek en medische zorg te maken 
b)	Zodat ze niet van gedacht veranderen 
c)	Zodat ze hun risico’s kunnen afwegen
d)	Om vertrouwen te krijgen in de wetenschap

4. Intentionalisten vinden dat de waarde van een embryo afhangt van

a)	Visie van de ouders 
b)	Iets met conventie 
c)	Intrinsieke eigenschappen van de foetus 

5. Vanuit welke vorm van waardigheid hebben we respect voor het lichaam van een kwetsbaar persoon?

a)	Fundamentele waardigheid
b)	Subjectieve waardigheid
c)	Persoonlijke 
d)	Dignity of identity

Examen 2017-2018

Hoofdvragen

- Wat is de bijdrage van kwalitatief empirisch onderzoek aan de ethiek?

- Bespreek de rol van concreet beleefde ervaringen in de ethiek.

- Geef en bespreek 3 ethische uitdagingen met betrekking tot kinderen/minderjarigen in biobanken.

- Wat is de rol van concreet beleefde ervaringen in de ethiek?

- Geef een kritische analyse van de volgende stelling: ‘Er zijn valide morele normen voor het aanbieden van prenatale diagnostiek voor erfelijke borstkanker.

MPC

1. Wat is informed-volwassenen consent...?

a Vertaling van autonomie in de arts-patient relatie.
b Dat de arts alles moet uitvoeren wat de patiënt zegt.
c Dat de patiënt toestemming moet hebben van de arts voor elke medische handeling.
d Vertaling van rechtvaardigheid in de arts-patiënt relatie.

2. Wat is er zo moeilijk aan best-interest voor het kind...?

a Er is geen gouden standaard voor wat een goed leven is.
b Kinderen veranderen nog vaak van gedacht.
c De interesses van primeren op die van kinderen.

3. Wat is geen vorm van actief levensbeëindigend…?

a DNR (niet reanimeren)
b Euthanasie
c Geassisteerde zelfdoding
d Zonder toestemming het leven beëindigen 

4. Wat is correct over intentionalisme…?

a intentie van de ouders
b mens van conceptie
c mens in wording

5. Vanuit welke vorm van waardigheid zien we een gekwetst persoon?

a. subjectieve waardigheid
b. dignity of identity
c. persoonlijke waardigheid
d. fundamentele waardigheid

Examen 2016-2017

Hoofdvragen

16/01: Geef een kritische analyse van de volgende stelling: ‘Er zijn valide morele normen voor het aanbieden van prenatale diagnostiek voor erfelijke borstkanker.’

20/01/2017:Becommentarieer: Leg uit hoe ethiek geboren wordt uit kwetsbaarheid.

7/2/2017: Geef en bespreek de implicaties van cybergeneeskunde op de arts-patiëntrelatie

7/2/2017 : Geen meerkeuze maar tweede open vraag: geef en bespreek 2 ethische uitdagingen m.b.t. kinderen en biobanken

5 Meerkeuzevragen'

1. Wat is de juiste definitie van euthanasie

A:Het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene op diens verzoek.
B:Het levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene op diens verzoek
C:niet opstarten van een behandeling …
D:Levensbeëindigend handelen niet op de betrokkene diens verzoek.

2. Omgaan met lichaam van overleden persoon, vanuit welke waardigheid

A:subjectieve waardigheid
B:Dignity of identity
C:Fundamentele menselijke waardigheid.
D:de relationele waardigheid

3. Auteur

A: betrokken zijn het opstellen van een onderzoeksvraag
B: interpreteren van de data
C: schrijven en editen manuscript
D: antwoord B en C.
E: antwoord A, B en C

4. Wat is fout met betrekking tot biobanken

A: voor volwassenen en kinderen analoge ethische problemen.
B: Biobanken hebben geen direct voordeel voor de donor
C: Gaat in principe over niet-therapeutisch onderzoek

5. Wat is fout in verband met best interest voor kinderen -> vraag was anders geformuleerd, de opties waren de oorzaak van een bepaald iets?

A: Kinderen hebben geen interesse en snappen de begrippen niet.
B: Gaat in de gezondheidszorg meestal over medische belangen
C: Er bestaat geen gouden standaard
D: Er bestaat geen algemene waarheid over wat goed leven is